Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1511 (2012-2013)
Innlevert: 17.06.2013
Sendt: 18.06.2013
Besvart: 25.06.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det meldes om fôrkrise fra mange melkeprodusenter flere steder i landet. Førsteslåtten har resultater under halvparten av normalår enkelte steder.
Ser statsråden for seg at det kan bli nødvendig med tiltak for å opprettholde melkeproduksjon på normalt nivå, og vil han vurdere f.eks. produksjon utover kvotetaket og eventuell stopp av bruk av melk til eksportproduksjon, eller mener han at situasjonen ikke krever noen tiltak eller forberedelse for å sikre melketilgangen for norsk videreforedling?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Det er betydelige lokale problemer i grovfôrproduksjonen, spesielt på Jæren. Departementet har vært i kontakt med Tine SA, som er markedsregulator for melk, for å få en vurdering av saken. Tine har vært i kontakt med de ulike landbrukskontorene i Rogaland og et utvalg av egne medlemmer og leverandører i fylket. Disse bekrefter at det er Jæren som er hardest rammet, med en anslått førsteslått tilsvarende i gjennomsnitt 50-60 % av normalavling. I undersøkelsen registrerte Tine at mange likevel er avventende og vil se an hvordan situasjonen er til høsten, før de bestemmer seg for om de vil kjøpe grovfôr eller tilpasse seg ved å øke kraftfôrandelen. Undersøkelsen viser i tillegg at variasjonen mellom bruk er stor, også innenfor samme område. Departementet har også vært i kontakt med Fylkesmannen i Rogaland som gir en tilsvarende situasjonsbeskrivelse.
Tines vurdering er at man med forventet melkeproduksjon fremover, skal kunne dekke det norske markedets etterspørsel etter melk og melkeprodukter, og at opplegget med målpriser og fastsetting av kvote vil bidra til å nå dette målet.
Per i dag kan jeg ikke se noen grunn til å åpne for produksjon utover kvotetak eller stoppe bruken av melk til eksportproduksjon. Jeg vil imidlertid ha løpende kontakt med fylkesmennene og Tine om dette gjennom sommeren.