Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1513 (2012-2013)
Innlevert: 17.06.2013
Sendt: 18.06.2013
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 02.07.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Ny statistikk viser at antallet personer som kjører bil uten å ha gyldig førerkort dessverre ikke går ned. Og det betyr at mange personer som ikke har lov til å kjøre bil, gjør det til tross for at de både kan være bøtelagt og straffet for overtredelsen. I tillegg til å være en fare for seg selv, så utsetter de jo alle andre trafikanter for en stor fare.
Vil statsråden se nærmere på tiltak som kan bidra til å redusere antallet, og har det vært dialog med Justisdepartementet for å se på dette problemet?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet er rettet til samferdselsministeren, som har bedt om at jeg besvarer det.
Antallet anmeldelser for kjøring uten gyldig førerkort har vært relativt stabilt de siste årene, og har de siste fem år ligget på rundt 13 500 - 14 500 årlig. Det er selvfølgelig ønskelig at disse tallene hadde vært lavere.
Utrykningspolitiet (UP) har alle tilgjengelige mannskaper på veien, og UP og politidistriktene gjennomfører store og mindre kontroller gjennom året. Gyldig førerkort blir sjekket for alle som blir stoppet i kontroll, selv om hovedformålet med kontrollen i utgangspunktet kan være et annet. Tall jeg har fått fra UP viser at det de siste tre årene er gjennomført mer enn 1,7 millioner kontroller per år.
Det har de siste årene vært en nedgang i antall drepte og hardt skadde i trafikken. Politiets innsats og kontrollstrategi har betydning for den positive utviklingen. Det enkelte politidistrikt driver med trafikksikkerhetsarbeid, og UP har trafikksikkerhet som sin viktigste oppgave. UP representerer en viktig ressurs ute på veiene.
La meg avslutningsvis understreke at jeg alltid er åpen for å vurdere ytterligere tiltak som kan bidra til økt trafikksikkerhet. Jeg forutsetter at Politidirektoratet og UP løpende vurderer aktuelle tiltak.