Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1540 (2012-2013)
Innlevert: 20.06.2013
Sendt: 21.06.2013
Besvart: 01.07.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden gi en oppdatert oversikt over hvilke rundskriv, forskrifter, lovendringer mv. innen skolesektoren som har blitt innført siden den rødgrønne regjeringen tok over i 2005?

Begrunnelse

Undertegnede ønsker en oppdatert oversikt over hvilke statlige ”pålegg” innen skolesektoren (grunn- og videregående skole) som har blitt innført av departement og underliggende organer siden den rødgrønne regjeringen tok over i 2005, jf. Dokument nr. 15:471 (2010-2011).
Det er ønskelig med en kvantitativ oversikt, samt en kortfattet beskrivelse av meningsinnholdet i de ulike rundskriv, forskrifter, lovendringer mv.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til tilsvarende spørsmål, spørsmål nr. 471, stilt 6. desember 2010. Dette ble besvart av meg 10. desember 2010 og vedlegges her.
Nedenfor følger en oversikt over lovendringer, forskriftsendringer og rundskriv for skolesektoren – grunnskole og videregående opplæring – som er gjort siden 10. desember 2010. Det er i tillegg gjort noen endringer i læreplanverket. Slike endringer er pr. definisjon å betrakte som forskriftsendringer.

Lovendringer:

Prop. 96 L (2010-2011) Gjaldt følgende:

- i opplæringsloven og i privatskoleloven: tilpasning av bestemmelsene om politiattest til ny politiregisterlov og innføring av hjemmel til å kreve politiattest av dem som blir ansatt i skolelignende aktivitetstilbud, for eksempel sommerskole (kapittel 3)
- i opplæringsloven: lovfeste hjemmel om fylkeskommunalt norsk videregående tilbud i utlandet (kapittel 4)
- i privatskoleloven: lovfeste rett til utvidet opplæringstid i private videregående skoler (kapittel 5)
- i opplæringsloven: oppdateringer i tilsynsbestemmelsene som følge av en generell gjennomgang av særlovshjemlene for statlig tilsyn med kommunene (kapittel 6)
- i opplæringsloven: noen tekniske endringer i bestemmelsene om lovens virkeområde (kapittel 7)

Prop. 84 L (2011-2012) Gjaldt følgende:

- i opplæringsloven og privatskoleloven: innføre krav om relevant kompetanse i undervisningsfag (kapittel 3)
- i opplæringsloven og i privatskoleloven: lovfeste adgang til å ansette på vilkår, for eksempel at påbegynt utdanning blir fullført (kapittel 4)
- i opplæringsloven og i privatskoleloven: lovfeste adgang til å organisere innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever (kapittel 5)
- i opplæringsloven og i privatskoleloven: innføring av egen bestemmelse om opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK (kapittel 6)
- i privatskoleloven: innføre adgang til godkjenning av private skoler som tilbyr opplæring i små og verneverdige håndverksfag (kapittel 7)

Prop. 129 L (2012-2013) Gjaldt følgende:

- i opplæringsloven og i privatskoleloven: plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før vedtak om spesialundervisning (kapittel 3)
- i opplæringsloven og i privatskoleloven: erstatte halvårsrapport om spesialundervisning med én årlig rapport (kapittel 4)
- i opplæringsloven og i privatskoleloven: innføring av plikt for skolene til å samarbeide om utarbeidelse og oppfølgning av tiltak og mål i individuell plan (kapittel 5)
- i opplæringsloven og i privatskoleloven: bruk av personale i skolen som ikke er ansatt i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringen (kapittel 6)
- i opplæringsloven og i privatskoleloven: innføring av erstatningsbestemmelse med delt bevisbyrde for saker om psykososialt skolemiljø (kapittel 7)
- i opplæringsloven og i privatskoleloven: innføring av utvidet foreldelsesfrist i straffesaker om psykososialt skolemiljø (kapittel 8)
- i opplæringsloven: innføring av hjemmel til å vedta forskrift om felles skolekrets (kapittel 9)
- i opplæringsloven: innføring av hjemmel til å vedta forskrift om et forholdstall mellom tallet på elever og tallet på lærere (kapittel 10)
- i opplæringsloven: oppretting av teknisk feil i lovens bestemmelse om ansvarsomfang (kapittel 12)

Kapittel 11 om montessoripedagogikk i videregående opplæring ble ikke behandlet av Stortinget.
Endringene i sistnevnte lovproposisjon trer i kraft 1. august 2013.
Det er ovenfor mange steder nevnt at endringer er skjedd i både opplæringsloven og i privatskoleloven. Dette er gjort også i en del tilfeller hvor det ikke er skjedd endringer i privatskolelovens lovtekst, men hvor endringene i opplæringsloven gjelder tilsvarende for skoler som faller inn under privatskoleloven.

Forskrifter:

Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet i perioden 1. januar 2011 til 30.juni 2011:

Nye forskrifter:

Ingen.

Endringsforskrifter:

- 31. januar 2011 nr. 127, forskrift om endring i forskrift til privatskoleloven.
Gjaldt bestemmelse om at foreldre til umyndige elever skal få muntlig og skriftlig informasjon om elevens og foreldrenes rettigheter etter privatskolelovgivningen
- 28. juni 2011 nr. 692, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven.
Gjaldt bestemmelser om full skyssgodgjørelse og om fremgangsmåte og behandling av politiattester.

Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet i perioden 1. juli 2011 til 31.desember 2011:

Nye forskrifter:

- 15. desember 2011 nr. 1513, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven.
Gjaldt godkjenning i videregående opplæring av tidligere bestått utdanning i Norge eller utlandet.

Endringsforskrifter:

- 27. juli 2011 nr. 805, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven.
Gjaldt grunnlag for vurdering i fag.
- 27. juli 2011 nr. 806, forskrift om endring i forskrift til privatskoleloven.
Gjaldt grunnlag for vurdering i fag.
- 20. desember 2011 nr. 1522, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven.
Gjaldt hele kapitlet om oppfølgingstjenesten i videregående opplæring.

Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet i perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012:

Nye forskrifter:

- 12. april 2012 nr. 357, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven.
Gjaldt skoleeiers tilbud om arbeidslivsfag til elever på 8. skoletrinn.
- 5. juni 2012 nr. 491, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven.
Gjaldt dispensasjon fra kravene til å få vitnemål på grunn av streik.
- 23. juni 2012 nr. 732, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven.
Gjaldt opplæring i valgfag på ungdomstrinnet.
- 30. juni 2012 nr. 735, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven.
Gjaldt kompetansebevis for grunnskoleopplæring for voksne.
- 30. juni 2012 nr. 816, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven.
Gjaldt tid til arbeid med elevråd og elevmedvirkning.

Endringsforskrifter:

- 13. juni 2012 nr. 731, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven.
Gjaldt diverse fritak vedr. kroppsøvingsfaget.
- 30. juni 2012 nr. 734, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven.
Gjaldt karakterfritak for minoritetsspråklige elever.

Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet i perioden 1. juli 2012 til 31. desember 2012:

Nye forskrifter:

Ingen.

Endringsforskrifter:

- 18. juli 2012 nr. 751, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven.
Gjaldt grunnskolelæreres kompetanse til å bli ansatt i undervisningsstilling som allmennlærer.
- 19. juli 2012 nr. 753, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven.
Gjaldt tilbud om fag fra videregående opplæring til elever på ungdomstrinnet.
- 22. august 2012 nr. 822, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven.
Gjaldt teknisk endring ved at en bestemmelse i kap. 1 i loven har byttet paragrafnummer.
- 30. august 2012 nr. 856, forskrift om endring i forskrift til privatskoleloven.
Gjaldt hvilke skoler som får tilskudd etter hvilke satser.

Oversikt over forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet i perioden 1. januar 2013 til 25. juni 2013:

Nye forskrifter:

Ingen.

Endringsforskrifter:

- 20. februar 2013 nr. 228, forskrift om endring i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven.
Gjaldt endret virkeperiode for arbeidslivsfaget.

Rundskriv fra departementet:

2011:
F-03-11: Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

2012:
Rundskriv F-02-12: Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (undervisningskompetanse m.m.)

2013:
For 2013 skal det også utarbeides rundskriv om de siste endringene i opplæringsloven og privatskoleloven. Rundskrivet er under utarbeidelse.

Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet:

2011:
Udir-1-2011 Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur
Udir-2-2011 Krav til læreplaner for private skoler

2012:
Udir-1-2012 Kunnskapsløftet - fag- og timefordeling og tilbudsstruktur
- Vedlegg 1: fag- og timefordelingen
- Vedlegg 2: tilbudsstrukturen i videregående opplæring
Udir-3-2012 Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A
Udir-5-2012 Krav til spesialkompetanse for undervisningspersonalet i montessoriskoler
Udir-7-2012 Innføring av valgfag på ungdomstrinnet
Udir-8-2012 Endringer i faget kroppsøving
Udir-9-2012 Sterkt svaksynte og blinde elevers rettigheter

2013:
Udir-2-2013 Arbeidslivsfaget
Udir-3-2013 Forsøk etter opplæringsloven § 1-4

Av annet veiledningsmateriale fra Utdanningsdirektoratet nevnes blant annet:

- Veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon, 7. juni 2011
- Veileder om spesialundervisning, 19. mars 2012
- Veileder om minoritetsspråklige barn og unge på skole i foreldrenes opprinnelsesland, 17. juli 2012
- Veiledning til søknad - godkjenning av nye privatskoler, 12. mars 2013
- Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2013 (retningslinjer til skoleledere og skoleeiere), sist oppdatert 15. mai 2013
- Veiledning til skoleledere og skoleeiere om nasjonale prøver, 13. juni 2013

Jeg nevner for øvrig at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité halvårlig blir orientert om alle forskriftsendringer.

Vedlegg til svar:

Svar på skriftlig spørsmål nr. 471 (2010-2011) fra kunnskapsministeren.

(http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=48664)