Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1545 (2012-2013)
Innlevert: 21.06.2013
Sendt: 21.06.2013
Besvart: 06.08.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Det oppleves lokalt noe usikkerhet rundt Røros Lufthavn. Det gjelder tårntjeneste, beredskap, stenging på dagtid og forholdene for flyskolen.
Kan statsråden gi en vurdering av hva som er status for Røros Lufthavn?

Begrunnelse

I lokalmedia har det framkommet at det er mye uro rundt driften av Røros Lufthavn. Det skaper usikkerhet både for passasjerer, ansatte og næringsdrivende som er avhengig av lufthavnen.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Spørsmålet har vært lagt fram for Avinor.
Avinor opplyser at selskapet har satt i gang en vurdering av om det skal være flygeledelse eller flygeinformasjonstjeneste i tårnet på Røros lufthavn. Det er en forutsetning for vurderingen at lufthavna skal drives i tråd med konsesjonen, og at flyskolen på Røros (Rørosfly AS) skal kunne fortsette driften på Røros. Avinor har videre vurdert å stenge lufthavna i perioder uten rutetrafikk, men har ikke gått videre med dette av hensyn til flyskolen.
Avinor opplyser videre at det ikke er hjemmevaktordning på Røros lufthavn for å ta imot ambulansefly utenom ordinær åpningstid. En av selskapets ansatte på Røros lufthavn er ifølge Avinor med i det frivillige brannvesenet, og Avinor og kommunen har en gjensidig avtale om bistand og bruk av lufthavnas utstyr (brannbiler) ved brannslukking. Etter det Avinor opplyser har kommunen selv tilstrekkelig beredskap til å bemanne dette utstyret. I denne forbindelse har det ifølge Avinor blitt stilt spørsmål om brannberedskapen på Røros ble svekket da en del ansatte ved lufthavna ble permittert som følge av streik i Widerøe tidligere i vår. Til dette viser Avinor til at avtalen mellom Avinor og Røros kommune ikke legger begrensninger på bruken av Avinors ansatte eller utstyr når Avinors ansatte er permittert. Avinors ansatte vil i en slik situasjon fungere i brannvesenet på samme måte som når lufthavna er stengt.
Samferdselsdepartementet har fastsatt Avinors samfunnsoppdrag i selskapets vedtekter. I vedtektene heter det at Avinor skal ha ansvaret for et landsomfattende nett av lufthavner for den sivile luftfarten og en samlet flysikringstjeneste for den sivile og militære luftfarten. Etter departementets vurdering må flyskoler som utdanner flygere til den kommersielle luftfarten, slik som flyskolen på Røros, regnes som en del av den sivile luftfarten. Som eier mener Samferdselsdepartementet derfor at det er en del av Avinors samfunnsoppdrag å legge til rette for flyskoler på selskapets lufthavner.
Avinor vil i sin vurdering av tilbudet i tårnet på Røros ha som forutsetning at lufthavna skal drives i tråd med konsesjonen, og at flyskolen skal kunne fortsette driften på Røros. Så lenge Avinor ellers oppfyller sikkerhetskrav og andre pålegg fra myndighetene, har Samferdselsdepartementet ingen merknader til at Avinor gjør en slik vurdering.
Ifølge konsesjonen skal Røros lufthavn holdes åpen på de tider som er nødvendig for å betjene ruter under offentlig kjøp. Av konsesjonen følger det videre at åpningstidene skal fastsettes av Luftfartstilsynet i samråd med blant annet Avinor og Samferdselsdepartementet. Dersom Avinor skulle ønske å redusere åpningstidene på Røros, følger det av det som er sagt over, at Samferdselsdepartementet vil vurdere hensynet til en mest mulig effektiv drift av Avinor opp mot behovene til flyskolen.
Når det gjelder spørsmålet om ambulanseberedskap, legger Samferdselsdepartementet til grunn at helsevesenets faglige vurdering av behovet må ligge til grunn for om det skal være hjemmevaktordning eller ikke. Samferdselsdepartementet vil ellers vise til at de er kommunen som har ansvaret for brannberedskapen, og departementet legger til grunn at kommunen innretter seg slik at den til enhver tid oppfyller lover og regelverk på dette området.