Skriftlig spørsmål fra Laila Gustavsen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1546 (2012-2013)
Innlevert: 21.06.2013
Sendt: 21.06.2013
Besvart: 27.06.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Gustavsen (A)

Spørsmål

Laila Gustavsen (A): I omtalen av Joint Strike Missile (JSM) i Prop. 136 S (2012-2013) står det at utviklingen av JSM trinn to er venta ferdig medio 2013 og at arbeidet med et vedtaksgrunnlag for JSM trinn 3 pågår og vil bli lagt frem for Stortinget så snart vedtaksgrunnlaget er ferdig. Videre står det at Forsvarsdepartementet ser på løsninger for å sikre kompetanse og moment i overgangen mellom JSM trinn 2 og 3. Dette er viktig.
Hvilke tiltak er det Forsvarsministeren vurderer for å ivareta kompetanse og moment i overgangen mellom trinn 2 og 3?

Begrunnelse

Stortinget har tidligere i innstilling 288S (2011-2012) og Proposisjon 73 S (2011-2012) understreket den industrielle betydningen av JSM både operativt for Forsvaret og industrielt. Som en del av de nasjonale industrielle satsinger er JSM viktig for å kunne realisere Stortingets mål for industrisamarbeidet og sikre en nasjonal verdiskapning over tid i samme størrelsesorden som anskaffelseskostnaden for flyene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 21. juni 2013 med spørsmål fra representanten Laila Gustavsen om hvilke tiltak forsvarsministeren vurderer for å ivareta kompetanse og moment i overgangen mellom JSM trinn 2 og trinn 3.
Utviklingen av JSM trinn 2 pågår i henhold til planen og forventes ferdigstilt medio 2013 som beskrevet i Prop. 136 S (2012-2013). Arbeidet med et beslutningsgrunnlag for avsluttende trinn (trinn 3) av utviklingen av JSM pågår, og saken planlegges lagt frem for Stortinget så snart grunnlaget foreligger. En del av arbeidet innebærer forhandlinger med Kongsberg Defence Systems (KDS). For å sikre kompetanse og moment i overgangen mellom JSM trinn 2 og trinn 3 kan det være aktuelt å inngå en brofasekontrakt med Kongsberggruppen. Nøyaktig beløpsmessig størrelse på en slik brofasekontrakt vil foreligge når forhandlingene med KDS er ferdigstilt, tentativt i august 2013.
Regjeringen meddelte Stortinget i Prop. 110 S (2010-2011) at det var et realistisk mål å få etablert et flernasjonalt samarbeid for den videre utviklingen og integrasjonen av JSM på F-35 etter trinn 2. Samtidig var vurderingen den gangen at det uten et slikt samarbeid ikke ville være grunnlag for å gå videre etter trinn 2.

I ettertid har det vist seg vanskelig å få på plass en deling av integrasjonskostnadene med andre nasjoner, slik det også er opplyst om i Prop. 136 S (2012-2013). Likevel ønsker regjeringen nå å holde muligheten åpen for videre utvikling og integrasjon. Regjeringen vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget om dette.