Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1605 (2012-2013)
Innlevert: 07.08.2013
Sendt: 07.08.2013
Besvart: 12.08.2013 av kulturminister Hadia Tajik

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Foreligger det statlige føringer til Stiklestad Nasjonale Kultursenter om å være religiøst uavhengige, eller andre føringer som legger begrensninger på samarbeid med Stiklestad Kirke?

Begrunnelse

I Adresseavisen 25. juli omtales enkelte forhold ved samarbeidet mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) og Stiklestad Kirke. Her vises det til at SNK har en forpliktelse som nasjonalt kultursenter med bevilgninger over statsbudsjettet til å være «religiøst uavhengige.»
Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) ble opprettet som nasjonal knutepunktinstitusjon fra 1996, og har spesielt ansvar for formidling av kunnskap om Olav Haraldsson, om slaget på Stiklestad i 1030 og omkring den delen av norsk historie og samfunnsutvikling som kan knyttes til Stiklestad og Olav den hellige. SNK er også konsolidert museum for søndre del av Nord-Trøndelag.
Stiklestad Kirke er bygd bare vel 100 år etter slaget på Stiklestad og etter tradisjonen er den bygd på stedet der Olav Haraldsson falt.
Flere institusjoner og festivaler innen norsk kulturliv har som formål å formidle kultur og historie som omhandler vår kirkelige og åndelige arv. Dette kan være frittstående stiftelser eller virksomheter, og er ikke nødvendigvis kirkelige organisasjoner. Deres formål og bærende idè gjør at de likevel ikke under noen omstendighet kan forventes å være «religiøst uavhengige». Kirkemusikkfestivalene er blant andre eksempler på dette.
Stiklestad Nasjonale Kultursenters ansvar for å forvalte og formidle arven fra Stiklestad, slik det er gjengitt over, står i en særstilling i kraft av den politiske kulturelle og åndelige betydning denne arven har betydd for vår nasjon. Den åndelige og kirkelige dimensjonen i dette er således en av flere dimensjoner i denne arven, men denne er likevel så stor og gjennomgripende for vår nasjons historie og kultur i dag at den må være et hovedelement i arven fra Stiklestad. Det vises i denne sammenheng også til statsministerens åpningstale ved årets premiere på «Spelet om Heilag Olav.»
Stiklestad er på denne bakgrunn en interessant og viktig arena for samtale om samfunn, verdier, kultur og åndelige spørsmål, som også bør være åpen for ulike stemmer og ulike ståsteder. Dens helt spesielle historie og utgangspunkt er nettopp det som gjør arenaen velegnet for viktige samtaler i vår tid.

Hadia Tajik (A)

Svar

Hadia Tajik: Stiklestad Nasjonale Kultursenter inngår i Det nasjonale museumsnettverket og mottar årlig driftstilskudd fra statsbudsjettets kap. 328, post 70. I tilskuddsbrevene til de institusjonene som mottar statlig tilskudd fra denne budsjettposten, redegjør departementet for de mål for museumssektoren som framgår av den årlige budsjettproposisjonen – om fornying, forvaltning, forskning og formidling, jf. Prop. 1 S (2012-2013), side 124. Generelt om samfunnsoppdraget skriver departementet dette i tilskuddsbrevene:

"Museenes samfunnsrolle eller samfunnsoppdrag ligger i å utvikle og formidle kunnskap om menneskers forståelse av og samhandling med sine omgivelser. I dette ligger stor faglig frihet og samtidig utfordringer for museene i å definere hva som er relevant og viktig i et samfunnsperspektiv. Dette er et faglig kjernespørsmål for museene, som krever kontinuerlig analyse og refleksjon.
Museene skal ha en faglig fri stilling som gir handlingsrom for å stille kritiske spørsmål vedrørende både fortid og nåtid. Dette forutsetter armlengdes avstand til offentlige myndigheter."

Departementets tilskuddsbrev til Stiklestad Nasjonale Kultursenter inneholder ingen faglige føringer utover dette.
For øvrig vil departementets tilskuddsbrev alltid være basert på en budsjettsøknad fra vedkommende kulturinstitusjon. I søknaden som ligger til grunn for det statlige driftstilskuddet i inneværende år, formulerer Stiklestad Nasjonale Kultursenter ett av institusjonens overordnede mål slik:

"… å forvalte ansvaret for formidling av den Olavsrelaterte historien knyttet til nasjonsbygging, kristningsprosess og kulturell utvikling både i middelalder og nyere tid. SNK forvalter immateriell kulturarv med sterk symbolfunksjon, og kultursenterets ambisjon er at forvaltning, forskning og formidling omkring denne kulturarven skal utøves på høyt nivå.
I tiden fram mot 2030 til SNK ha sterkt fokus på Stiklestadhistoriens betydning for politisk, kulturell og åndelig utvikling i Norge, og som del av SNKs samfunnsmandat vil det være nødvendig å reise spørsmål om og drøfte problemstillinger knyttet bl.a. til hvilke verdier som vil prege det norske samfunn omkring tusenårsjubileet gjennom etablering av et flerårig nasjonalt forskningsprogram fram mot 2030."

I Samarbeidsavtale mellom Stiklestad sokneråd og Nidaros biskop og Stiklestad Nasjonale Kultursenter om formidling og forvaltning av Olavsarven datert 8. juli 2011 uttales følgende om grunnlaget for samarbeidet:

"Begrepet Olavsarven har et innhold som rommer både en religiøs, historisk, kulturell og politisk funksjon. Dette er så tett sammenvevd at det verken er mulig eller ønskelig å skille det ad.
Stiklestad sokneråd og Nidaros biskop har, sammen med andre kirkelige instanser, et særlig ansvar som forvalter og formidler av Olavsarvens kristne dimensjon og dens betydning innenfor kirkens liv, utvikling og historie.
Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) har som knutepunktinstitusjon et nasjonalt ansvar for forvaltning og formidling av kunnskap om og tema knyttet til Olav og slaget på Stiklestad.
Kirken og SNK har dermed en felles oppgave med å forvalte Olavsarven. Dette handler både om å utvikle forståelse og skape formidling. Ut fra dette er det ønskelig å gå inn i et samarbeid for gjensidig å styrke hverandre og gi økt fokus til den felles oppgave man har."

Videre foreligger det Avtale mellom Stiklestad sokneråd (SSR), Sør-Innherrad prostistyre (SIP) og Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) datert 16. januar 2013 som regulerer praktiske spørsmål vedrørende bruken av Stiklestad kirke ved omvisninger, konserter og stemningsstunder, samt markedsføring i forbindelse med Olsokdagene.