Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1611 (2012-2013)
Innlevert: 08.08.2013
Sendt: 08.08.2013
Besvart: 16.08.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Vil statsråden få fortgang i innføringen av en nasjonal takst for utlevering av LAR-medikamenter i apotek?

Begrunnelse

I Dokument nr. 15:1489 (2012-2013) ble statsråden forespurt hva han vil gjøre få fortgang i innføringen av en nasjonal takst for utlevering av LAR-medikamenter ved private apotek. Svaret fra statsråden oppfattes mer å være en kommentar til spørsmålets begrunnelse, enn svar på spørsmålet som ble stilt. Siden spørsmålet ikke ble besvart, kan leser tolke svaret som at statsråden ikke vil gjøre noe som helst for å få fortgang i etablering i nasjonal takst for utlevering av LAR-medikamenter. Derfor er spørsmålet reformulert slik at det bør være enklere å gi et klart svar.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Som representanten Olsen viser til i sitt spørsmål har stortingsrepresentant Morten Stordalen i Dokument nr. 15:1489 (2012-2013) også stilt spørsmål om hva jeg vil gjøre for å få fortgang i innføringen av en nasjonal takst for utlevering av LAR-medikamenter på private apotek. I mitt svar på ovennevnte spørsmål fra representanten Stordalen viste jeg til følgende:

”Spesialisthelsetjenesten har i dag finansieringsansvaret for legemiddelkostnadene for alle LAR-pasienter så lenge de er i LAR. Det er ikke fastsatt hvem som har ansvaret for utleveringskostnadene.”

I mitt svar fremgikk det videre:

”Det er riktig at Helsedirektoratet i brev av 30. november 2011 anbefalte at de regionale helseforetakene skulle overta det totale finansieringsansvaret for substitusjonsbehandlingen (legemiddelkostnadene og utleveringskostnadene). I Helsedirektoratets brev at 14. september 2012 fremkommer det at spesialisthelsetjenesten i dag dekker om lag 2/3 av utleveringskostnadene i landet sett under ett. Det er imidlertid store regionale og lokale variasjoner. Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet om ansvaret for utleveringskostnadene.”

Som det fremgår av mitt svar ovenfor, har Regjeringen ikke konkludert i denne saken men vil i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2014 avklare det finansielle ansvaret for utleveringskostnadene for LAR-medikamenter.