Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1613 (2012-2013)
Innlevert: 09.08.2013
Sendt: 09.08.2013
Besvart: 16.08.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Under et orienteringsmøte med ledelse og ansatte ved Kongsvinger Sykehus tidlig i juli, ble jeg presentert for et sykehus som presterer svært godt, men som er underfinansiert. En årsak er at sykehusets basisfinansiering ikke ble endret den gang forholdet mellom basis- og innsatsfinansieringen ble endret fra 50/50 til 60/40. Sykehuset har levd med denne underfinansieringen i mange år, men nå truer kutt hele sykehusets eksistens.
Vil statsråden ta initiativ overfor Helse Øst/SI slik at skjevhetene rettes opp?

Begrunnelse

Kongsvinger Sykehus er lokalsykehus for anslagsvis 60.000 mennesker i Sør-Hedmark og deler av Nes kommune i Akershus. De er i tett samarbeid med kommunene i regionen som - innenfor sykehusets vegger - er i gang med felles legevakt og et tilbud til utskrivningsklare pasienter i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner. Dette samarbeidet framsto som svært spennende, framtidsrettet og godt tilpasset nasjonale politiske føringer for arbeidsdeling mellom kommunesektoren og sykehusene. Kongsvinger Sykehus avlaster også Sykehuset i Akershus på endel operasjoner. Det er lite som tyder på at behovet for slik avlastning vil avta framover. Det skal nå utredes om Kongsvinger Sykehus skal knyttes til Sykehuset i Akershus i stedet for Sykehus Innlandet.
Det må imidlertid skapes ro rundt Kongsvinger Sykehus. Både avlastningsfunksjonen for Sykehuset i Akershus og tidsperspektivet på utredningene rundt nytt storsykehus i Innlandet, betyr at Kongsvinger Sykehus må være i funksjon i veldig mange år. Under møtet kom det meget klare signaler om at kuttene sykehuset står overfor er så tøffe at det ikke ville være sykehus på Kongsvinger om 5 år om de måtte iverksettes. Usikkerheten som råder påvirket også rekrutteringen sterkt.
Sykehuset presterer godt til tross for underfinansieringen. Det må dermed ha vært gjort mye godt effektiviseringsarbeid på Kongsvinger Sykehus. Det er imdlertid betenkelig at underfinansieringen har kunnet pågå i årevis uten å finne sin løsning. Dette blir spesielt betenkelig når man samtidig utreder ny struktur på sykehustilbudet i Innlandet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: God finansiering er avgjørende for å videreutvikle sykehusene. Derfor kan ikke denne regjeringen love store skattekutt. Da regjeringen overtok i 2005 var det milliardunderskudd i sykehusene etter år med nullvekstbudsjetter. Vi har siden den gang økt bevilgningene med 12 mrd. kroner og vil i statsbudsjettet for 2014 foreslå sykehusopplegget for neste år.
Sykehuset Innlandet HF opplyser at Divisjon Kongsvinger ble behandlet på lik linje med de andre divisjonene i helseforetaket i budsjettet for 2006.
Regjeringen varslet tidlig i sommer å øke sykehusenes mulighet for investeringslån fra 50 prosent til 70 prosent av prosjektkostnadene, og å utvide avdragstiden fra 20 til 25 år.
Helse Sør-Øst vedtok allerede i 2008 at nytt sykehus i Innlandet skulle prioriteres etter nytt sykehus i Buskerud. Helseregionene legger flerårige investeringsplaner, og disse må nå oppdateres basert på nye rammebetingelser. Dette kan få betydning for framdriften av nybygg. Lavere egenkapitalandel kan bidra til en framskynding av små og store investeringsprosjekter.