Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1624 (2012-2013)
Innlevert: 15.08.2013
Sendt: 15.08.2013
Besvart: 22.08.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Mangelen på studentboliger er formidabel. Jeg registrerer at det gis tilskudd til prosjekter som mangler tomt og er langt fra byggeklare. Samtidig som Studentsamskipnaden i Stavanger har fått avslag på sine byggeprosjekt som skal bygges i høst. Stavangerregionen har nå den gjennomsnittlige høyeste husleien i landet og kun 13,5 % dekningsgrad på studentboliger.
Spørsmålet er om statsråden vil sørge for at ubrukte midler tildelt for 2013 blir inndratt og gitt til prosjekter som skal oppstarten umiddelbart?

Begrunnelse

SiS kun en dekningsgrad på 13,5 %, og ligger dermed godt under landsgjennomsnittet. Flere undersøkelser viser at Stavanger nå har de høyeste leieprisene i landet.
Utdanninginstitusjonene forventer en økning i antall studenter på mellom 5 % og 10 % de nærmeste 5 årene. De melder om at deres studenter har betydelige problemer med å finne bolig som følge av få utleieboliger og stadig økende leiepriser. Dette tvinger studentene til i større grad å ta lønnet arbeid i tillegg til studiene, noe som igjen vil gå ut over gjennomstrømning og studentmiljø.
SIS måtte i 2008 innførte ettårskontrakter for alle leietakere. De som søker om å få forlenge kontrakt må framvise dokumentasjon på gyldig studieplass, samt karakterutskrift som viser minst 60 % studieprogresjon forrige semester/studieår.
På grunn av lange ventelister har de også innført maks botid på 4 år i sine boliger. Dette gjelder ikke for studenter med barn.
Oppsummering over boligsituasjonen i Stavangerregionen og vektige grunner til at det haster med å prioritere SIS:

SiS har en av landets laveste dekningsgrad med 13,5 % som er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet
-Meget stramt marked for private utleieboliger med de høyeste leieprisene i landet, betydelig høyere enn leieprisene i SiS sine boliger
-Antall studenter tilknyttet SiS forventes å øke ytterligere de nærmeste årene
-Økningen i antall internasjonale studenter forventes å fortsette
-SIS har ventelister hele studieåret og fulle hus hele året, med unntak av slutten av juni og juli.
-Det er stor arealknapphet i Stavangerregionen, og derfor viktig å sikre seg mulighetene for utbygging der dette er mulig
-Vertskommunenes positive innstilling til å stille tomter til disposisjon og bidra til gode rammevilkår og rask saksbehandling for å øke antall studentboliger i regionen
-SiS har vist stor gjennomføringsvilje og -evne og ferdigstilt fire studentboligprosjekter til semesterstart de tre siste årene
-SiS har ved kommende årsskifte ingen ubenyttede tilsagn.

SIS har nå sett seg nødt til å invitere til en regional dugnad for å realisere flere studentboliger enn tilsagnene fra Kunnskapsdepartementet gir mulighet til.
Derfor har de satt i gang prosjekt «Rom for studenter» - en innsamlingsaksjon for å få bygget sårt tiltrengte studentboliger på campus Ullandhaug i Stavanger.
Det er Kunnskapsdepartementets andel på kr 250.000 per seng giverne inviteres til å bidra med for at dette prosjektet skal lykkes.
Jeg er positiv til dugnadsarbeid men vil legge til at det virker som at statsråden ikke er så ivrig etter å få bygget flere studentboliger hurtig.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til brev av 14. august 2013 med spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bente Thorsen vedrørende studentboliger.
Før jeg svarer på spørsmålet fra representanten Thorsen ønsker jeg å kommentere Thorsens siste setning i brevet jeg har mottatt. Med regjeringens rekordstore satsing på studentboliger både i tildelte midler og tilsagn, og gjennom den store oppmerksomheten jeg har hatt på gjennomføringen av boligetableringen, bør det være hevet over enhver tvil at jeg er ivrig etter å få bygd flere studentboliger hurtig.
Representanten Thorsen skriver at Studentsamskipnaden i Stavanger har fått avslag på sine byggeprosjekter som skal bygges i høst. Dersom det henvises til den søknaden Studentsamskipnaden i Stavanger faktisk har sendt inn for 2013 så er ikke dette riktig. Tilsagn om tilskudd til studentboliger fordeles ordinært etter en kjent søknadsprosess. I søknadsrunden for inneværende år søkte Studentsamskipnaden i Stavanger om tilskudd til tre prosjekter. Alle disse tre prosjektene er blitt tildelt tilsagn om tilskudd i 2013.
Som Thorsen sikkert er kjent med varierer de enkelte prosjektsøknadene fra studentsamskipnadene og studentboligsstiftelsene mye, både når det gjelder antall boenheter og størrelsen på de enkelte enhetene. Dette vil kunne påvirke oppføringstiden for studentboliger. I tillegg vil også geografiske forhold og forhold i den enkelte kommune ha innvirkning.
Kunnskapsdepartementet vurderer hvert enkelt prosjekt i forhold til de overnevnte kriteriene, samt forhold knyttet til studentsamskipnaden og utdanningsinstitusjonen (fusjoner, økonomiske forhold, flytting av studiested mv.) når vi følger opp gitte tilsagn om tilskudd til studentboliger.
I retningslinjene for tilskudd til studentboliger fra Husbanken fremgår det at gitte tilsagn om tilskudd kan trekkes tilbake etter fire år dersom tilskuddet ikke er realisert.
Departementet følger oppføringen av studentboliger svært tett gjennom samarbeid og dialog med Husbanken, Kommunal- og regionaldepartementet og studentsamskipnadene. Dersom forutsetningene for tilskuddene ikke overholdes vil departementet vurdere, uavhengig av tiden, å kreve tilsagnene om tilskudd/ tilskuddene tilbake. Dette vil medføre at jeg til enhver tid vurderer ubrukte tilskudd, og også de tilsagnene som er gitt for 2013.