Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1632 (2012-2013)
Innlevert: 16.08.2013
Sendt: 16.08.2013
Besvart: 03.09.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Vil statsråden vurdere å utvide ordningen med arbeids- og utdanningsreiser til også å gjelde personer i VTA-tiltak?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller er gjort oppmerksom på at VTA-deltagere ofte sliter med å ordne transport til og fra arbeidsplassen. VTA-deltagere som ikke disponerer eget kjøretøy, eller som av ulike grunner ikke kan ta i bruk offentlige transportordninger, blir henviste til å betale drosje selv.
Dette gjør det vanskelig for mange å fortsette i arbeid.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Stønad til arbeids- og utdanningsreiser skal bidra til å sikre at personer med forflyttingsvansker på grunn av nedsatt funksjonsevne kan være i ordinært arbeid eller gjennomføre utdanning. I forbindelse med statsbudsjettet for 2013 ble ordningen med arbeids- og utdanningsreiser gjort landsdekkende og permanent etter flere år som forsøk.
Stønad til arbeids- og utdanningsreiser kan gis til personer som er i ordinært arbeid eller som gjennomfører arbeidsrettet utdanning som anses nødvendig for å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Med ordinært arbeid menes arbeid på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Personer på tiltaket lønnstilskudd omfattes av ordningen siden de er ansatt på ordinære lønns- og arbeidsvilkår.
Det gis ikke støtte til andre arbeidsrettede tiltak gjennom arbeids- og utdanningsreiser.
Det betyr ikke at reisekostnader ikke blir dekket. Det er andre ordninger som direkte eller indirekte dekker dette, helt eller delvis. Deltakere i andre arbeidsrettede tiltak i Arbeids- og velferdsetatens regi kan få dekket reiseutgifter gjennom andre ordninger. Slik støtte til reiseutgifter gis imidlertid ikke for tiltak der reiseutgifter forutsettes å være dekket gjennom ytelsen til tiltaksdeltaker.
Da arbeids- og utdanningsreisene i Prop. 1 S (2012-2013) ble foreslått som en permanent ordning, ble det samtidig opplyst om at departementet ville arbeide videre med å innlemme Oslo i den landsdekkende ordningen. Samtidig ble det angitt at departementet arbeider videre med regelverket for arbeids- og utdanningsreiser.
Disse vurderingene er ikke endelig avsluttet. Det omfatter også spørsmålet om støtte til tiltaksdeltakelse.