Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1633 (2012-2013)
Innlevert: 16.08.2013
Sendt: 16.08.2013
Besvart: 22.08.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I vedtak fattet av Vestvågøy kommunestyre i sak 28/13, strukturelle tiltak for innsparing i skolesektoren går kommunen inn for at Opdøl og Eltoft skoler skal legges ned fra 1.8.13. Dett gjør de uten at hensynet til barnas beste er belyst.
Vil statsråden foreta seg noe for å vurdere lovligheten og bakgrunnen for dette vedtaket?

Begrunnelse

Nedleggelse av Opdøl og Eltoft ble gjort som en del av budsjettvedtak og ikke som en strukturendring. Skolenedleggelser må basere seg på at barnas beste ikke er tatt hensyn til. I dette tilfellet virker det som om det kun har vært besparelser som har vært drivkraften. Etter Frps mening må «Barnets beste-vurderingen" veie tungt. Barneombudet skriver at ihht. barnekonvensjonen artikkel 3 skal kommunen, i alle saker som berører barn, ta hensyn til hva som er barnets beste. I saksframlegget skal kommunen dokumentere hvordan en overføring til andre skoler vil gi en like god, eller bedre ivaretakelse av barna.
Momenter av betydning kan være tilhørighet, nærhet, pedagogisk miljø, skolemiljø (psykologisk og fysisk, jf. opplæringsloven kapittel 9a), trafikksikkerhet, sikkerhet på skolebuss, klasse/basestørrelser, ivaretakelse av barn med spesielle behov, opprettholdelse av kulturell identitet osv. I vurderingen av de økonomiske konsekvenser bør et samfunnsøkonomisk aspekt vektlegges.
Det er kommunenes ansvar å gi elevene et grunnskoletilbud som gir hver enkelt en rett til ”eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”, jf. opplærings-lovens § 9a-1.
Barnekonvensjonen artikkel 3 pålegger kommunen å vektlegge det som er barnas beste… Nedleggelsen det her er snakk om er kun økonomisk betinget, og dermed et brudd på Barnekonvensjonen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er i spørsmålet vist til et vedtak fattet av Vestvågøy kommune hvor to skoler er besluttet nedlagt fra 1. august 2013. I spørsmålet hevdes at det ikke er tatt hensyn til barnets beste da vedtaket ble fattet, kun økonomiske besparelser.
Regelverket om behandling av saker om skolenedleggelser er beskrevet i rundskriv Udir-2-2012, utgitt 15. mars 2012. I rundskrivet heter det under pkt. 2 om regelverk følgende om barnets beste:
Barnekonvensjonen er tatt inn i norsk rett ved menneskerettsloven i 2003 og forplikter kommunene til å legge vekt på barnets beste, blant annet i saker om skolestruktur. Artikkel 3 nr. 1 peker på at barnets beste er et viktig hensyn å ta i saker som gjelder barn.
Barnekonvensjonens artikkel 3 nr. 1 lyder:

”Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.”

Dette betyr at kommunen i saker om skolestruktur også må vurdere barnets beste.
Barnets beste kommer altså klart til uttrykk i dette rundskrivet.

Om slike vedtak, truffet av kommuner om endring av skolestruktur, heter det videre i rundskrivet:

”Kommunale vedtak om endring av skolestrukturen, for eksempel om nedleggelse av en skole, er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er ikke et vedtak som gjelder rettigheter og plikter for en eller flere bestemte personer.”

På denne bakgrunn kan ikke vedtaket gjort av Vestvågøy kommune påklages etter forvaltningslovens regler. Jeg vil derfor orientere fylkesmannen i Nordland om saken. Hvis fylkesmannen finner det nødvendig, kan det gjennomføres et tilsyn i saken, for eksempel for å se på saksbehandlingen som er gjort og lovligheten av det vedtaket som er truffet.