Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1637 (2012-2013)
Innlevert: 20.08.2013
Sendt: 20.08.2013
Besvart: 23.08.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Er det statsrådens syn at det er statens ansvar å bære økonomiske utgifter i forbindelse med opprydning av eksplosiver fra krigens dager, og vil hun ta initiativ til at staten nå - 68 år etter at andre verdenskrig var avsluttet - endelig tar dette ansvaret, eller mener statsråden at dette fortsatt skal gjøres på tiltakshavers regning?

Begrunnelse

I forbindelse med gjennomføringen av prosjektet "Ren Harstad havn" er det oppdaget store mengder eksplosiver (granater) som er dumpet rett utenfor en kai i sentrum av byen. Granatene er etterlatenskaper fra andre verdenskrig. Dette medfører store ekstra kostnader for prosjektet og kommunen. Harstad kommune mener det bør være et statlig ansvar å rydde opp i etterlatenskaper fra krigens dager. De har imidlertid fått erfare at staten verken har rutiner for hvordan denne typen saker skal håndteres eller ordninger som sikrer finansiering av nødvendige tiltak. I dag ligger alt ansvar hos tiltakshaver og/eller lokalsamfunn.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Etter gjeldende regelverk er det Instruks 22. juni 2012 nr. 581 om Forsvarets bistand til politiet (bistandsinstruksen) som er grunnlaget for å kunne anmode om bistand fra Forsvaret til opprydding av eksplosiver fra krigens dager. Etter gjeldende regler er det Forsvaret som bærer kostnadene ved opprydning i akuttfasen. For at Forsvaret skal kunne bistå utover dette, krever de at det gis en garanti for kostnadsdekning fra tiltakshaver. I den konkrete saken som her er nevnt, er det Harstad kommune, Kystverket og Miljødirektoratet som er tiltakshavere.
Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet mottok i juni 2012 en rapport fra en arbeidsgruppe om ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosive varer. Tiltakene som foreslås i rapporten berører både sentrale, regionale og lokale myndigheter, blant annet spørsmålet om kostnadsdekning ved funn av eksplosiver. Rapporten har vært på høring og Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet vurderer nå anbefalingene i rapporten, herunder spørsmålet om økonomisk ansvar.