Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1665 (2012-2013)
Innlevert: 26.08.2013
Sendt: 26.08.2013
Besvart: 03.09.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Gitt at en person går av med AFP som 62-åring, og vedkommendes pensjonspoeng ikke gir mulighet til å ta ut mer enn 80 pst. pensjon. Vedkommende er ikke i jobb.
Synes finansministeren da det er rimelig at pensjonistfradraget på 29 300 kroner avkortes, dvs. at pensjonen grosses opp til 100 pst., hvorpå man regner inn avkortning i fradraget med 100 pst. pensjon som utgangspunkt, eller synes finansministeren det er mer rimelig at man ser på faktisk utbetalt pensjon ved utregningen?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Skattefradraget for pensjonsinntekt ble innført fra 2011 i forbindelse med tilpasning av skattereglene til pensjonsreformen. Nivået på skattefradraget er satt slik at en enslig person som kun mottar minstepensjon ikke skal betale inntektsskatt. For inntektsåret 2013 er maksimalt skattefradrag 30 300 kroner. Skattefradraget trappes ned med 15,3 prosent av samlet pensjonsinntekt mellom 170 750 kroner og 259 800 kroner, og med 6 prosent av samlet pensjonsinntekt på 259 800 kroner eller høyere (2013). Maksimalt skattefradrag og beløpsgrensene for nedtrapping av fradraget fastsettes årlig av Stortinget.
Ved beregning av skattefradraget for den enkelte skattyter skal ligningsmyndighetene ta hensyn til skattyters pensjonsgrad og antall måneder med pensjon. Utgangspunktet for beregningen er den pensjonen skattyter faktisk har fått utbetalt. Når skattyter bare tar ut en del av den pensjonen vedkommende kunne ha tatt ut, skal skattefradraget og ovennevnte beløpsgrenser reduseres, jf. skatteloven § 16-1 annet og tredje ledd. Uten en slik regel ville det vært mulig å få fullt skattefradrag ved ikke å ta ut full pensjon. Det ville gitt sterke skattemessige insentiver til å ta ut en andel av pensjonen fra 62 år, for på den måten å utnytte skattefradraget, selv om man fortsetter å arbeide. Regjeringen har derfor ingen planer om å endre dette prinsippet.
For skattyter som tar ut gradert alderspensjon fra folketrygden skal skattefradraget reduseres tilsvarende pensjonsgraden, skatteloven jf. § 16-1 annet ledd bokstav a. Dersom mottaker av avtalefestet pensjon i offentlig sektor eller etter den tidligere ordningen i privat sektor har arbeidsinntekt i tillegg til pensjonen, blir pensjonen redusert mot arbeidsinntekten. Pensjonen reduseres med samme prosent som arbeidsinntekten utgjør av tidligere arbeidsinntekt. Ved beregning av skattefradraget skal fradraget da reduseres “tilsvarende prosentvis reduksjon i avtalefestet pensjon når slik pensjon er redusert mot arbeidsinntekt”, jf. § 16-1 annet ledd bokstav b.