Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1647 (2012-2013)
Innlevert: 21.08.2013
Sendt: 22.08.2013
Besvart: 28.08.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at oppgraderingen til 30 tonns aksellast på jernbanestrekningen Mo i Rana - Dunderland kan skje så snart som mulig?

Begrunnelse

Rana Gruber AS frakter jernmalm med tog fra Ørtfjell i Dunderlandsdalen til Mo i Rana, og har investert ytterligere 60 millioner kroner i moderne malmvogner tilpasset 120 tonns totalvekt, som på Ofotbanen. Disse vognene vil være klar til bruk fra senhøsten 2013.
I Nasjonal Transportplan, kap. 15.8.3, ble det vist til behovet for å øke tillatt aksellast på «Dunderlandsbanen» fra 24 tonn til 30 tonn for å gi bedriften mulighet til å konkurrere på like vilkår. På Ofotbanen er det på svensk og norsk side gjort de nødvendige investeringer for å kjøre med malmvogner med 30 tonns aksellast, noe som kommer svensk bergverksnæring til gunst.
Rana Gruber AS har jernmalmreserver for drift i over 100 år framover. Bedriften opplever vekst og investerer offensivt.
De 400 arbeidsplassene har stor betydning for utvikling av hele regionen, og bedriftens strategiske satsing på produktutvikling bidrar til en framtidsrettet norsk bergverksnæring. Bedriftens eiere har vist stor investeringsvilje ved å investere 750 millioner kroner i bedriften de siste årene.
Jernbanens begrensning på 24 tonns aksellast er allerede i dag en flaskehals for malmfrakten, og dette vil etter hvert også kunne begrense annen togtrafikk på Nordlandsbanen.
Det er viktig å få en tidlig avklaring av at kapasiteten på strekningen Dunderland – Mo i Rana – «Dunderlandsbanen» må økes til 30 tonn aksellast og 120 tonn tillatt totalvekt på vognene. Alternativet kan være å skusle bort muligheten for lønnsom drift i flere tiår framover, da fortsatte investeringer og utvikling er avhengig av at denne flaskehalsen elimineres.
Det er i utgangspunktet Jernbaneverkets ansvar å sørge for utredning av investeringsbehovet. For å imøtekomme behovet for å gi like vilkår for malmfrakten og dermed konkurransedyktige vilkår, må det sikres at denne utredningen forseres. Det vil være nødvendig å prioritere denne satsingen både på utrednings-, beslutnings- og gjennomføringsstadiet.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I Innst. 450 S (2012-2013) til Meld. St. 26 (2012–2013)Nasjonal transportplan 2014-2023 viser komiteen viser til at Rana Gruber er den tyngste brukeren av Nordlandsbanen, at malmfrakten økes det neste året, og at det er behov for å forsterke linja Mo–Dunderland for å tåle større malmvogner.
Jernbaneverket opplyser at etaten er godt kjent med malmaktørenes utviklingsplaner og behov, og at det er en god dialog med aktørene. Planarbeidet med en teknisk hovedplan for å kunne øke aksellasten på strekningen Mo i Rana – Ørtfjell fra 24 tonn til 30 tonn er allerede startet opp, og forventes ferdigstilt tidligst sommeren 2014. På det tidspunktet vil det også bli mulig å angi klarere hva tiltaket vil koste. Samferdselsdepartementet vil avvente nevnte planarbeid og Jernbaneverkets handlingsprogram for perioden 2014-2023 som legges fram høsten 2013, før det tas nærmere stilling til saken.