Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1653 (2012-2013)
Innlevert: 22.08.2013
Sendt: 23.08.2013
Besvart: 30.08.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hva er status for IKT-moderniseringen i Arbeids- og velferdsetaten knyttet til kap. 604, post 45, hvor langt er man kommet i moderniseringen i forhold til det som var planlagt, hvordan er kostnadsbildet sammenliknet med realiseringen hittil i år, hva er status for leveransen planlagt for oktober 2013, og er det i arbeidet med realiseringen så langt gjort erfaringer som kan ha betydning for de forutsetninger som var i grunnlaget for den endelige måloppnåelse?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2013 besluttet Stortinget å bevilge 735,5 mill. kroner under kap. 604, post 45, som ledd i et flerårig prosjekt med en kostnadsramme på 1 750 mill. kroner. I Prop. 1 S (2012-2013) for Arbeidsdepartementet kan man blant annet lese følgende:

«Det er utarbeidet et sentralt styringsdokument for programmet og for Prosjekt 1 med vedlegg og tilleggsdokumenter som er fremlagt for ekstern kvalitetssikring (KS2) i henhold til Finansdepartementets retningslinjer. Dokumentet beskriver et program og et Prosjekt 1 basert på rammene og føringene gitt i KS1-rapporten. Prosjekt 1 planlegges med en varighet fra august 2012 til april 2015, dvs. ca. 2 ½ år oppdelt i 4 leveranser. Første leveranse planlegges i oktober 2013. Prosjekt 1 skal levere systemløsninger bl.a. for uføreordningen.»

Dette prosjektet er svært viktig, blant annet for at man skal kunne verksette uførereformen fra 1.1.2015 slik Stortinget forutsatte.
Siden første leveranse er planlagt levert om kort tid ville det derfor være formålstjenlig med en oppdatering fra departementet om hva som er status i dette prosjektet.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Som redegjort for blant annet i Prop. 1 S (2012-2013) for Arbeidsdepartementet er IKT-moderniseringen i Arbeids- og velferdsetaten et stort og komplekst program. Prosjektet følges derfor nøye med hensyn til gjennomføring, risiko og ikke minst for å sikre at det blir foretatt nødvendige tiltak og omprioriteringer underveis for å nå målene med moderniseringsarbeidet. Det har også i løpet av prosessen med Prosjekt 1 vært behov for justeringer av innholdet i leveranseplanene. Leveranse 1 i prosjektet vil imidlertid bli satt i drift i månedsskiftet september/oktober. Etter hver av de fire planlagte leveransene i Prosjekt 1 skal det gjennomføres grundig kontroll av kvalitet, kostnader og produktivitet. Stortinget vil bli orientert om framdriften på egnet måte.
Et hovedmål for Prosjekt 1 er iverksetting av ny uføretrygd 1.1.2015, og det ligger fortsatt til grunn. Prosjekt 1 skal bl.a. også etablere en ny plattform for brukervennlige og effektive løsninger på ytelsesområdene, med høy grad av selvbetjening og økt automatisering av saksbehandlingen. Systemløsningene skal utformes slik at den tilfredsstiller krav i økonomireglementet og krav til personvern. Den skal bygge videre på gjenbrukbare deler av pensjonssystemet (PESYS), og etablere en løsning som kan benyttes for alle de gjenværende ytelsesområdene.
Stortinget vil på ordinært vis bli orientert om status, utfordringer og kostnadsbildet knyttet til IKT-moderniseringen i statsbudsjettet for 2014.