Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1667 (2012-2013)
Innlevert: 26.08.2013
Sendt: 26.08.2013
Besvart: 02.09.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Vil statsråden forsikre seg om at forsvaret i planlegging og utbygging av kampflybasen på Ørland tar hensyn til jordvern, framtidig utvikling for landbruksnæringa på Ørlandet samt nasjonale landbrukspolitiske mål?

Begrunnelse

I stortingsmelding nr. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken settes det et mål om å øke norsk landbasert matproduksjon med 20 % de neste 20 årene. Stortinget har sluttet seg til dette. Det vises også til nasjonale mål for reduksjon av nedbygging av matjord. I 2011 ble det bygget ned 6600 dekar dyrka mark, noe som er høyere enn nasjonalt mål.
Ørland er en kommune med en betydelig landbruksnæring og med gode naturgitte forhold for jordbruk. I forbindelse med kampflybasen vil det være behov for økt areal til utbygging av infrastruktur på forsvarets område. I tillegg vil gårdsbruk bli berørt av støy. Utover dette er det også selvsagt spørsmål om kommunens fremtidige arealplaner i forbindelse med utbygging av boliger med mer på grunn av medfølgende befolkningsvekst. I sum skaper dette store utfordringer og stor usikkerhet om framtida for mange bønder på Ørlandet. Denne usikkerheten dreier seg tilsammen om langt over tusen dekar og vil derfor også gjøre betydelige utslag i forhold de nevnte nasjonale landbrukspolitiske målsetninger.

Det er imidlertid mange avklaringer som gjenstår som hver for seg og til sammen vil ha stor betydning for jordbruksareal og utviklingsmuligheter for landbruksnæringa.
Det er derfor av stor betydning at Forsvaret legger vekt på disse hensyn og tar hensyn til de nasjonale landbrukspolitiske målsetninger i hele prosessen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 26. august 2013 med spørsmål fra stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke om hensynet til jordvern og utviklingsmuligheter for landbruksnæringen knyttet til etableringen av fremtidig kampflybase på Ørlandet.
Stortinget vedtok ved behandlingen av Innst. S. nr. 388 (2011–2012), jamfør Prop. 73 S (2011-2012), at Forsvarets fremtidige kampflybase skal utvikles på Ørlandet. Før dette vedtaket ble fattet, ble det gjort omfattende utredninger for å vurdere konsekvenser av ulike alternative lokaliseringer og løsninger. Det har også vært en omfattende høringsprosess og møter med berørte parter.
Ørland kommunes jordbruksareal, med sitt karakteristiske kulturlandskap, har stor betydning for stedets identitet og næringsliv. Det er derfor viktig å bevare mest mulig av jordbruksarealet på Ørlandet. Forsvarsbygg tilstreber i sin planlegging av kampflybasen at dyrket jord fortsatt skal kunne drives så langt det er mulig. Dette gjelder dyrket jord både innenfor og utenfor gjerdet til flybasen. Etableringen vil likevel føre til en reduksjon av jordbruksarealet. Omfanget vil bli nærmere klarlagt i den videre planleggingen. Foreløpige vurderinger indikerer at etableringen av kampflybasen vil ha konsekvenser for om lag 1000 daa av Forsvarets egne arealer. I tillegg vil forlengelsen av rullebanen berøre i størrelsesorden 300-500 daa privat grunn utenfor gjerdet.
For å finne fram til løsninger for landbruket har Forsvarsbygg avholdt flere seminarer og møter med Ørland kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Mattilsynet, Ørland bondelag og grendelag. Jeg vil også vise til at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag allerede har tatt initiativ til en rekke tiltak i tett samarbeid med landbruksnæringa, Ørland kommune og Forsvarsbygg. I det pågående arbeidet med å etablere en reguleringsplan for flystasjonen, vil konsekvenser for landbruk inngå som et sentralt tema. I den videre planprosessen vil ulike hensyn måtte avveies, inkludert hensynet til landbruket på Ørlandet. Utviklingen av kampflybasen vil representere mange nye muligheter for regionen, men den kan samtidig føre til behov for omstilling i landbruket og på andre områder. Samtidig ser Forsvarsdepartementet det som viktig å holde fast ved målet om å etablere kampflybasen innen 2017 for å realisere et sentralt element i vår framtidige forsvarsevne.