Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1689 (2012-2013)
Innlevert: 02.09.2013
Sendt: 02.09.2013
Besvart: 10.09.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Deler av Malmøya ved Oslo er i dag regulert til naturvernområde. Denne typen vern skal sørge for at det i særdeles liten grad gis anledning til å fravike reguleringsbestemmelser vedtatt i gjeldende reguleringsplaner. Siden dette området er regulert til friområde og dels til spesialområde, går jeg ut fra at det er viktig at områdets egenart ivaretas.
I hvor stor grad Oslo kommune og fylkesmannen har adgang til å fravike gitte vernebestemmelser i slike tilfeller?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Reguleringsplan for Malmøya ble godkjent av Oslo bystyre 22. juni 1994. I planen er viktige naturområder regulert til spesialområde – naturvern, mens områder for utøving av allment friluftsliv er regulert til friområde. I 2008 ble både deler av Malmøya og hele Malmøykalven vernet som naturreservat gjennom egen forskrift etter naturvernloven (nå naturmangfoldloven). Områdene vernet med hjemmel i naturvernloven overlapper i all hovedsak de arealene som er regulert til spesialområde – naturvernområde i reguleringsplanen fra 1994. Siden 2008 er det verneforskriften etter naturvernloven som regulerer aktiviteten innenfor naturreservatet sine grenser, da vern etter naturvernloven går foran arealregulering etter plan- og bygningsloven. Av verneforskriften framgår det hvilke aktiviteter og tiltak som er forbudt og hvilke tiltak og aktiviteter som kan gjennomføres uhindret av vernet. Verneforskriften omtaler også hvilke tiltak som forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til. Forvaltningsmyndigheten kan fravike verneforskriften dersom et tiltak ikke strider mot verneforemålet og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetsomsyn eller hensynet til vesentlege samfunnsinteresse gjør det nødvendig. Fylkesmannen skal som forvaltningsmyndighet påse at verneverdiene blir opprettholdt i samsvar med verneformålet.