Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1700 (2012-2013)
Innlevert: 05.09.2013
Sendt: 06.09.2013
Besvart: 16.09.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Kan statsråden redegjøre for status i arbeidet med å styrke entreprenørskap i lærerutdanningene, hvilken rolle statsrådens departement har i dette arbeidet, samt hvilke tiltak regjeringen ønsker å innføre i denne forbindelse?

Begrunnelse

Undertegnede viser til at behovet for å omsette evnen til å omsette kunnskap og teknologi til levedyktige virksomheter og arbeidsplasser også innebærer at entreprenørskap tillegges vekt i lærerutdanningen.
Bakgrunnen for dette spørsmålet er at bl.a. statsråd Giske uttalte på NHO årskonferanse at «Entreprenørskap skal inn i lærerutdanningen». Dette er noe NHO har jobbet for lenge, og det er nå inne i forskriftene for lærerutdanningen.
Undertegnede viser til handlingsplanen “Entreprenørskap i utdanningen - fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014” har som målsetting å øke kvaliteten og omfanget av entreprenørskapsopplæring på alle nivåer og fagområder i utdanningssystemet. I tillegg er entreprenørskap vektlagt i Kunnskapsløftet, og en samlet Kirke, - utdannings- og forskningskomite har på Stortinget bl.a. uttrykt at det er «viktig at lærerutdanningen vektlegger entreprenørskap og forbereder studentene på dette», jf. Innst. S. nr. 185 (2008–2009).

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Nærings- og handelsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet la i 2009 frem Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen – fra grunnskole til høyere utdanning. Handlingsplanen er forankret i Stortinget blant annet gjennom Nærings- og handelsdepartementets Prop. 1 S.
Handlingsplanen virkeperioden løper ut 2014 og departementene arbeider fortsatt med implementering av tiltakene i planen. Først mot slutten av planperioden vil det være naturlig å ta stilling til en eventuell videre oppfølging av dette arbeidet.
Gjennom planen har alle tre departementene ansvar for å følge opp til sammen 14 tiltak. Det er imidlertid Kunnskapsdepartementet som har hovedansvaret for oppfølgingen av tiltakene rettet mot lærerutdanningene.
Et av tiltakene i planen er implementering av kvalifikasjonsrammeverket i høyere utdanning. I den forbindelse er entreprenørskap tatt inn som en viktig generell kompetanse i de fleste nye lærerutdanningsforskriftene. Dette er formulert i læringsutbyttebeskrivelsene som lærerutdanningsinstitusjonene er forpliktet til å følge. Læringsutbyttebeskrivelsene angir hva den enkelte kandidat (lærerstudent) skal kunne etter endt utdanning.
Videre er det de senere årene utlyst midler til etterutdanning av lærere gjennom Utdanningsdirektoratet. I læreplanverket for Kunnskapsløftet er det forventet at elever og lærlinger skal ha kompetanse knyttet til entreprenørskap. Derfor har Utdanningsdirektoratet siden 2006 årlig lyst ut midler til høyskoler og universiteter med lærerutdanning. Dette har blitt videreført i handlingsplanen og blitt fulgt opp med nye årlige utlysninger. Disse midlene skal benyttes til å utvikle etterutdanningskurs og studietilbud i entreprenørskap og innovasjon i lærerutdanningene.
Organisasjonen Ungt entreprenørskap samarbeider også med lærerutdanningsinstitusjoner og bidrar med kurs og programmer. I 2012 deltok 5807 lærere/lærerstudenter på kurs i regi av Ungt entreprenørskap. Regjeringen har økt tilskuddet til Ungt entreprenørskap de senere årene fra 17,5 mill. kroner i 2008 til om lag 26 mill. kroner i 2013, hvorav 12,4 mill. kroner over Nærings- og handelsdepartementets budsjett. Arbeidet rettet mot lærere er en av hovedprioriteringene i departementets tilskuddsbrev til organisasjonen.