Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1703 (2012-2013)
Innlevert: 09.09.2013
Sendt: 09.09.2013
Besvart: 13.09.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Vil statsråden sikre en god Transporttjeneste (TT-ordning) i Møre og Romsdal for brukere med særlige behov?

Begrunnelse

Transporttjenesten (TT) er ment for dem som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport, som alternativ til kollektivreiser og egen bil. Mange
synshemmede og andre funksjonshemmede er helt avhengige av TT for å kunne leve et normalt aktivt hverdagsliv. I Møre og Romsdal pågår det nå en prøveordning. Denne statlige forsøksordningen avsluttes 1. april 2014. Erfaringer fra ordningen så langt viser at den betyr svært mye for de som er med.
I forlengelse av forsøksordningen bør det settes som mål å få på plass en nasjonal TT-ordning for funksjonshemmede med stort behov. Ordningen bør være så god at det er mulig å leve aktive liv gjennom denne.
KrF er bekymret over signalene som kommer fra brukerorganisasjonene om at det fortsatt er store variasjonene fylkene imellom. Mange opplever ordningen som utilstrekkelig. KrF vil derfor ha en permanent nasjonal ordning, men inntil dette er på plass er det viktig at prøveordningen opprettholdes. Dette er viktig både for de brukerne som nå er inne i ordningen, og også for å få et godt erfaringsgrunnlag for en permanent ordning.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) er et transporttilbud for dem som på grunn av funksjons-/bevegelseshemming ikke kan benytte ordinær kollektivtrafikk. I likhet med øvrig lokal kollektivtrafikk er TT-ordningen et fylkeskommunalt ansvar. På den bakgrunn er det naturlig at det er variasjoner i TT-tilbudet mellom fylkene, på samme måte som det er variasjoner i kollektivtransporttilbudet avhengig av hvor man bor.
Det nevnte TT-forsøket som pågår i Møre og Romsdal og to andre fylker, er planlagt frem til 1.4.2014. Jeg har forståelse for at forsøket ønskes forlenget, og dette vil Samferdselsdepartementet vurdere før prosjektperioden utløper.