Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1711 (2012-2013)
Innlevert: 16.09.2013
Sendt: 16.09.2013
Besvart: 24.09.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Mener statsråden fortsatt at Lierskogen er en egnet lokasjon for et nytt transittmottak, og hvilke konkrete tiltak vil statsråden sette i gang for å sørge for at beboere i og naboer av det nye transittmottaket på Lierskogen ikke opplever "Refstad-tilstander" dersom lokaliseringen på Lierskogen likevel opprettholdes?

Begrunnelse

Det har den siste tiden vært en rekke avsløringer i media om uforsvarlige tilstander ved Refstad transittmottak i Oslo. Kriminalitet og narkotika florerer, uvedkommende sniker seg inn i mottaket gjennom vinduer på nattestid, og både beboere og naboer har følt seg utrygge. Fremskrittspartiet advarte mot en slik utvikling allerede før Refstad ble opprettet. Nå ser vi grunn til å advare igjen mot opprettelsen av et mottak med tilsvarende funksjon på Lierskogen. Spørsmålsstiller er av den oppfatning at Lierskogen ikke er en egnet lokasjon for et slikt mottak. Dersom statsråden likevel velger å gjennomføre en lokalisering til Lierskogen mot innbyggernes vilje, etterlyser spørsmålsstiller konkrete tiltak for å hindre at situasjonen kommer ut av kontroll. Et slikt tiltak vil kunne være å gjennomføre et nytt mottak som et lukket asylmottak. Dette vil gjøre situasjonen tryggere for både beboerne og mottakets naboer.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Statsbygg overtok tidligere Buskerud sivilforsvarsleir på Lierskogen i september 2011.
Eiendommen ble kjøpt av Statsbygg etter ønske fra Justisdepartementet nettopp for å kunne brukes til drift av asylmottak. Lierskogen har tidligere blitt brukt til transittmottak, både for asylsøkere og personer med avslag på asylsøknad.
Eksisterende bygninger på eiendommen er delvis ødelagte og ikke beboelige. Bygningene må derfor rehabiliteres før det er aktuelt med permanent mottaksdrift på Lierskogen. Som eier er det Statsbygg som vil være byggherre, og de avventer oppdrag fra mitt departement før de starter gjenoppbygging. Vi er i dialog med Statsbygg om saken, og vil med det første gi dem i oppdrag å utrede ulike konsepter for eiendommen.
Alle mottak må bl.a. ha adekvate tiltak for å motvirke at uvedkommende trenger seg inn på mottaket e.l.
Når det foreligger estimert kostnadsramme for et foretrukket alternativ, må saken iht. rundskriv P5/2009 av 17.11.2009 legges frem for regjeringen for tilslutning til å gi oppdrag om igangsetting.