Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1713 (2012-2013)
Innlevert: 16.09.2013
Sendt: 17.09.2013
Besvart: 24.09.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Medfører det riktighet at pensjonister i offentlig sektor vil få reduserte insentiver til å arbeide fra og med 1. januar 2014, og planlegger Arbeidsdepartementet i så fall å foreta seg noe i den sammenheng?

Begrunnelse

Ifølge informasjon spørsmålsstilleren har mottatt falt det 21. juni i år en dom i Arbeidsretten som blant annet får konsekvenser for offentlig ansatte som fortsatt ønsker å bidra i arbeidslivet etter å ha avgått med pensjon. Frem til 1. januar 2014 kan pensjonister i kommunal sektor arbeide inntil 167 timer i kvartalet uten pensjonsreduksjon. Fra og med januar neste år skal imidlertid løpende alderspensjon reduseres eller falle bort dersom pensjonisten på ny tar innskuddspliktig stilling. Dette forstås slik at en pensjonist som velger å bidra i en 20 prosents stilling mister tilsvarende andel i sin utbetalte pensjon. Den inntektsmessige gevinsten vil dermed svekkes til kun mellomlegget mellom pensjon og lønn. Dette virker svært lite hensiktsmessig i lys av pensjonsreformen, der et av hovedmålene er å legge til rette for at eldre skal kunne stå lenger i arbeidslivet.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Spørsmålet som reises har sammenheng med minstegrensen for rett til medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning etter tariffavtalen i KS-området. Inntil nylig var minstegrensen 14 timer per uke (168 timer per kvartal). I en enstemmig dom den 21. juni 2013 kom Arbeidsretten til at tariffavtalen i KS-området er ugyldig hva gjelder den nedre grense for rett til medlemskap. Retten mente minstegrensen innebar ulovlig diskriminering av deltidsansatte.
Retten tok ikke stilling til om det er en nedre grense som er akseptabel, men overlot dette spørsmålet til tariffpartene. Før KS og arbeidstakerorganisasjonene eventuelt bestemmer om det skal være en ny nedre grense for rett til medlemskap, skal alle stillingsforhold fra og med 21. juni 2013 innrapporteres til pensjonsordningne.
En konsekvens av dommen er at alderspensjonister som har stillinger tilknyttet tariffområdet i KS under den tidligere grensen på 14 timer per uke/168 timer per kvartal, får alderspensjonen fra de kommunale tjenestepensjonsordningene avkortet mot inntekten. Det er bestemt at slik avkorting i pensjonen skal gjelde fra 1. januar 2014. Før den tid vil det bare være stillingsforhold over den tidligere minstegrensen som medfører reduksjon av alderspensjonen.
Avkortingsreglene for alderspensjon er opprinnelig fastsatt ut fra tanken om at pensjonisten ikke skal ha både pensjon og lønn samtidig.
Også i lov om Statens pensjonskasse og andre lovfestede tjenestepensjonsordninger er det en minstegrense på 14 timer per uke for rett til medlemskap (15 timer per uke i pensjonsordningen for apotekvirksomhet mv). Arbeidsdepartementet vurderer for tiden hvilken betydning dommen i Arbeidsretten kan ha også for disse ordningene.
Arbeidsdepartementet ønsket i tariffoppgjøret i 2009 at tariffpartene kunne bli enige om en ny offentlig tjenestepensjonsordning, som bygget på de samme prinsippene som ny alderspensjon i folketrygden. Det vil si alleårsopptjening, fleksibelt og nøytralt uttak fra 62 år, levealdersjustering og ny regulering. Regler om nøytralt uttak ville ha medført at arbeid og pensjon fritt kunne kombineres uten at alderspensjonen ble redusert. Som kjent ble ikke tariffpartene enige om en slik løsning. Partene valgte å videreføre en tjenestepensjon som samordnes med folketrygdens ytelser, men som har regler om levealdersjustering og ny regulering av alderspensjon.
Den økonomiske motivasjonen til å stå lenger i arbeid er dårligere med de offentlige tjenestepensjonsordningene man har i dag, enn om partene hadde valgt en pensjonsordning som Regjeringen foreslo i 2009. Regjeringen har signalisert at den er åpen for ny diskusjon om offentlig tjenestepensjon dersom partene ønsker dette.