Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1725 (2012-2013)
Innlevert: 27.09.2013
Sendt: 30.09.2013
Besvart: 07.10.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I TA den 2.9.13 er det en sak om en elev som kun får dekket skyssen fra mammaens bosted og ikke til og fra farens bosted den tiden den bor der. Begrunnelsen er at foreldrene ikke har delt omsorgen likt mellom seg, og dagens regelverk sier at man kun får dekket skyss til det stedet hvor barnet bor mest.
Vil statsråden se på dette regelverket på nytt slik at man tar hensyn til den enkelte familie, samt sikre at barnet får dekket skoleskyss til begge foreldrene uavhengig av hvordan omsorgen er fordelt?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Opplæringsloven § 7-1 gir rett til gratis skyss for elever i grunnskolen som bor mer enn to (1. årstrinn) eller fire (2.-10. årstrinn) kilometer fra skolen. Ved særlig farlig eller vanskelig skolevei har grunnskoleelever slik rett uavhengig av veilengden. § 7-2 gir rett til gratis skyss eller skyssgodtgjørelse for elever i videregående skole som bor mer enn seks kilometer fra skolen. Departementet kan gi forskrifter om at skyssbehovet til elevene i videregående skole i særskilte tilfeller kan dekkes på andre måter.
Elever som har behov for skyss på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom, har rett til dette uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet. Dette følger av opplæringsloven § 7-3.
Hvordan disse bestemmelsene skal forstås for elever som reiser til skolen fra to foreldrehjem, er ikke gitt særskilt omtale i opplæringsloven. I rundskriv Udir-3-2009 har Utdanningsdirektoratet lagt til grunn at en elev har rett til skyss fra begge foreldrehjem når eleven bor tilnærmet like mye på begge steder.
Hovedformålet med reglene om skoleskyss er å sørge for lik rett til opplæring i samsvar med prinsippet om gratis skolegang. Jeg ser at dagens regler, slik de fremgår av det nevnte rundskrivet, kan få urimelige utslag for enkelte elever og deres familier. Kunnskapsdepartementet vil derfor se nærmere på reglene om skoleskyss og vurdere om de bør endres.