Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:6 (2013-2014)
Innlevert: 18.10.2013
Sendt: 21.10.2013
Besvart: 30.10.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Er statsråden enig med Nøkleby Heiberg om at det ikke er riktig med utvidet reservasjonsrett for fastleger hva gjelder henvising til svangerskapsavbrudd, assistert befruktning og prevensjonsmidler med aborterende effekt, og hvordan har statsråden tenkt å involvere Stortinget i arbeidet med en slik eventuell utvidet reservasjonsrett?

Begrunnelse

Saken gjelder reservasjonsrett for fastleger. Kvinners rett til abort reguleres gjennom lov om svangerskapsavbrudd (abortloven). Da abortloven ble vedtatt, vurderte Stortinget også om helsepersonell skulle ha mulighet til å reservere seg. Stortinget valgte i abortloven § 14 å gi en reservasjonsrett for helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre eller assistere ved abortinngrep. Retten til fritak er begrenset og gjelder ikke mottaking, journalskriving, for- og etterbehandling, samt helsepersonell som gir kvinnen stell og pleie før og etter inngrepet. Ved å ta dette inn i abortloven, så har Stortinget slått fast at kvinners rett til abort og helsepersonells adgang til reservasjon henger sammen.
I samarbeidsavtalen mellom H, Frp, Krf og Venstre som ble lagt fram 30.september 2013, har Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre blitt enige om at «det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening.»
Venstre har ikke signert denne delen av avtalen. Leder i Venstre, Trine Skei-Grande viser overfor ABC-nyheter 3. oktober 2013 til landsmøtet, og forklarer at det er Venstres utgangspunkt «alltid å kjempe for den svakeste parten. Den svakeste parten på et leseværelse i en slik situasjon er alltid den unge kvinnen»
Høyres Astrid Nøkleby Heiberg (nå statssekretær i regjeringen) sa følgende til ABC-nyheter samme dag: «Jeg er enig med Trine Skei Grande om at den svakeste part er den kvinnen som søker hjelp. Og da hører det ikke noe sted hjemme å reservere seg». Nøkleby Heiberg sa videre til ABC-nyheter «Det er en foreløpig avtale de har, alle avtalene er foreløpige. Så skal det drøftes i gruppene. Det hender jo man snur der. Det skal man ikke forskuttere. Jeg er ingen spåmann. Men jeg vil tro det blir en skikkelig debatt. Og man kan jo håpe at det ikke blir den endringen». Dette tyder på at hun tar det for gitt at saken skal opp i Stortinget.
Helse- og omsorgsminister Høie har selv skrevet følgende i Vårt Land 27/2 2012: «Jeg har stor respekt for at fastleger kan oppleve det som en belastning å måtte henvise til praksiser de har dype personlige motforestillinger mot. Men den sympatien jeg føler for dem, endrer ikke det avgjørende argumentet i denne saken: Fastlegene er navet i pasientens kontakt med helsevesenet, og kan ikke la sin moral hindre pasienter i å få det helsetilbudet de har krav på. Debatten må fortsette å gå fritt om viktige spørsmål som dette, men den har ikke noe å gjøre i den enkelte leges møte med den enkelte pasient på legekontoret.»
Jeg har videre registrert at statsminister Erna Solberg og de borgerlige partiene ønsker et mer åpent forhold til Stortinget og ønsker å involvere Stortinget mer når politikk skal skapes.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har inngått en samarbeidsavtale om å gi reservasjonsmuligheter for fastleger. En reservasjonsordning skal utarbeides i dialog med Den norske legeforening. Denne avtalen vil jeg som helse- og omsorgsminister følge opp.
For meg er hensynet til pasienten viktigst når leger vil reservere seg. Derfor vil jeg foreslå en ordning som nettopp skal sikre at pasienten får oppfylt sine rettigheter. Ingen kvinne skal oppleve at det er vanskelig å få abort fordi legen hennes ikke vil henvise til sykehus.
Vi vet at enkelte norske leger har reservert seg mot å henvise til abort siden abortloven ble innført. Ved å innføre en ordning for reservasjonsmulighet med klare rammer, mener jeg vi sikrer pasientenes rettigheter og behov for informasjon bedre enn tidligere, samtidig som vi gir leger som ønsker å reservere seg mulighet til det.
Jeg vil foreslå at pasienter til fastleger som reserverer seg umiddelbart skal få informasjon om dette, og mulighet til å bytte lege raskt. Informasjon om hvilke leger som har reservert seg bør være tilgjengelig på HELFOs nettside. Det bør stilles krav om at leger som reserverer seg skal tilby kvinnen rask hjelp hos en annen lege. Jeg vil foreslå at det skal skje innen et døgn - og uten lang reisevei for kvinnen.
Hvis det bare finnes en fastlege i kommunen og det er lang vei til neste legekontor, vil ikke legen kunne reservere seg.
Jeg kommer ikke til å foreslå at fastlegene skal få en rett til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Jeg ønsker å gi dem en mulighet til å reservere seg dersom det samtidig er mulig å ivareta pasienten på en god måte.
Jeg tar sikte på å sende høringsnotat med forslag til reservasjonsordning på alminnelig høring i begynnelsen av 2014. Deretter skal forslaget etter planen legges fram for Stortinget som en lovsak i høstsesjonen 2014.