Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:10 (2013-2014)
Innlevert: 23.10.2013
Sendt: 23.10.2013
Besvart: 31.10.2013 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Fredric Holen Bjørdal (A)

Spørsmål

Fredric Holen Bjørdal (A): Kjem regjeringa til å vidareføre dei raud-grøne sitt arbeid for å sikre at færre unge fell utanfor arbeidslivet, eller kjem ein til å fjerne ungdomsgarantien og dimed redusere innsatsen for å hjelpe ungdom tilbake til arbeid eller utdanning?

Begrunnelse

Arbeidsløyse blant ungdom er svært alvorlig, og å hindre at unge menneske fell utanfor arbeidslivet fordrar ein aktiv arbeidsmarknadspolitikk. Ungdomsgarantien er eit slikt tiltak som har blitt utvida til no å sikre at ingen unge under 30 år skal gå meir enn 6 månadar utan arbeid før ein får tilbod om jobb, utdanning eller arbeidsmarknadstiltak. Denne garantien vart fjerna av Bondevik II-regjeringa, den raudgrøne regjeringa innførte han på nytt og forsterka han.
I den politiske plattforma til regjeringa utgått av Høgre og Framstegspartiet står det ikkje noko om ungdomsgarantien, og bakgrunnen for spørsmålet er såleis å klargjere framtida for dette viktige tiltaket.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Garantiordningane som finns i dag inneber ein tiltaksgaranti for unge under 20 år som ikkje har skoleplass eller arbeid, samt garantiar for unge arbeidslause og unge med nedsett arbeidsevne i alderen 20–24 år. Garantiane for denne aldersgruppa er knytt til utarbeiding av ein aktivitetsplan med mål om arbeid. I Prop. 1 S (2013-2014) for budsjettåret 2014 føreslås det å utvide målgruppa for garantien for unge med nedsett arbeidsevne frå 20–24 år til 20–29 år frå 1. januar 2014.
Det er store kostnader knytta til at unge mennesker faller varig utanfor arbeidslivet, både for samfunnet og for den enkelte. Eg meiner derfor det er riktig å yte ein ekstra innsats for at flest mogleg unge skal få sjanse til å ta del i arbeidslivet, og for å hindre at unge blir ståande varig utanfor. Satsing på unge er god bruk av ressursar.
Garantiordningane for unge er ein del av innsatsen for å gi fleire unge høve og sjansar. Slike ordningar aleine har likevel ikkje gitt ønska resultat. Det er breidda av tiltak og verkemiddel som er avgjørande for å lukkast. Eg ser ikkje nokon grunn til å fjerne garantiane nå, men vil følgje arbeidet med disse og utviklinga på feltet nøye. Det viktigaste er at ungdom verkelig får den oppfølginga som garantiane lover.