Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:14 (2013-2014)
Innlevert: 23.10.2013
Sendt: 24.10.2013
Besvart: 30.10.2013 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): I Regjeringserklæringa framgår det at regjeringa vil legge til grunn at strukturerte kvoter skal vera tidsubegrensa. Høgsterett har i dag, 23.10 gitt staten medhald i at innføring av ei tidsbegrensing på 25 år for fartyg som var tildelt tidsubegrensa strukturkvoter ikkje var grunnlovsstridig.
Vil statsråden likevel innføre nye tidsubegrensa strukturkvoter i tråd med regjeringserklæringa?

Begrunnelse

Høgres Fiskeriminister Svein Ludvigsen innførte i 2005 evigvarande strukturkvoter. Då Stoltenberg-II regjeringa overtok seinare same år vart dette stoppa opp, og i 2007 innførte fiskeriminister Helga Pedersen ei tidsavgrensing på 25 år for kvoter som var tildelt utan tidsavgrensing. Dette vart klaga inn av Eivind Volstad, som meinte at tidsavgrensing med tilbakeverkande kraft var grunnlovsstridig. Saken har versert i rettsapparatet over fleire år, og i ein plenumsdom i Høgsterett 23.10.13 er staten gitt medhald i at tidsavgrensinga ikkje var grunnlovsstridig. Av omsyn til føreseielege rammer for næringa er det viktig å få avklart om Regjeringa vi opne for nye rundar med tidsuavgrensede strukturkvoter, eller om det no vert ro om ordninga.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: Høyesterettsdommen legger til rette for at vi kan utvikle en god, fremtidig fiskeripolitikk som ivaretar alle interesser på en best mulig måte. Det er et gode at det er bred politisk enighet om mange av de grunnleggende rammene for fiskeripolitikken, som sikrer næringen forutsigbare vilkår.
I regjeringsplattformen har vi signalisert en annen retning enn den forrige regjeringen. Jeg vil legge til rette for en moderne, lønnsom og differensiert fiskeflåte. Jeg vil ta meg tid og legge opp til en bred prosess der jeg involverer både næringen og andre om hvordan fiskeripolitikken og strukturpolitikken skal utformes. Målet må være å finne løsninger som står seg ut over en stortingsperiode, slik at vi unngår å få en fiskeripolitikk som står på oppsigelse hvert fjerde år.