Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:15 (2013-2014)
Innlevert: 24.10.2013
Sendt: 24.10.2013
Besvart: 31.10.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Vil statsråden sikre at Norges Brannskole i Tjeldsund også i fremtiden skal være nasjonal utdanningsinstitusjon for brannvesenet?

Begrunnelse

NOU 2012: 8 Ny utdanning for nye utfordringer konkluderte med at det er behov for omfattende endringer av utdanningssystemet for brann- og redningspersonell. Norges Brannskole er i utredningen tiltenkt en sentral rolle i den fremtidige fagutdanningen av brannpersonell på nasjonalt nivå.
I dag er Norges brannskole, lokalisert i Tjeldsund kommune i Nordland, den nasjonale utdanningsinstitusjonen for kommunalt brann- og feierpersonell. Norges brannskole har betydelige planer for utvidelse og har arealer tilgjengelig for dette. Dagens beliggenhet er optimal hva gjelder utslipp og forurensing.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sendte onsdag 16.10. ut en pressemelding der de ber om at Trondheim blir det framtidige knutepunktet for utdanningen i brann- og redningsvesenet. Det er knyttet stor uro til dette forslaget i Nordland og Høyres ordfører Bjørnar Pettersen uttaler til avisen Fremover at det «lukter styrt avvikling av Norges Brannskole».

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: NOU 2012: 8 Ny utdanning – nye utfordringer ble overlevert justis- og beredskapsministeren 28. februar 2012. Hovedformålet med utredningen var å få en vurdering av dagens utdanningssystem og gjennomgå det samlede utdanningsbehovet i brannvesenet – og forslag til utdanningsmodeller til brannvesenet som ivaretar utdanningsbehovet for hel og deltidsbrannpersonell.
Med bakgrunn i utredningen og høringsuttalelsene fikk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å bistå Justis- og beredskapsdepartementet (JD) med å utarbeide et godt beslutningsgrunnlag for en ny brannutdanningsmodell. DSB har på denne bakgrunn vurdert ulike modeller for den framtidige brannutdanningen og oversendt sin anbefaling til JD.
Jeg registrerer stortingsrepresentantens bekymring for Norges brannskole på Tjeldsund. Saken er nå til behandling i departementet og jeg vil påpeke at det er en rekke faglige, administrative og økonomiske forhold som må vurderes før det kan konkluderes i saken.
Jeg vil følge opp saken med Stortinget på en passende måte.