Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:27 (2013-2014)
Innlevert: 28.10.2013
Sendt: 29.10.2013
Besvart: 04.11.2013 av kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I lov om trudomssamfunn står det: "Den som ikkje høyrer til Den norske kyrkja har rett til fri frå arbeid, skulegang, tenesteplikt og liknande i opp til to dagar kvart år i samband med religiøse høgtider etter vedkomande sin religion." FrPs stortingsrepresentant Tor A. Johnsen tar til orde for at elever som ikke er kristne skal nektes fri ved andre religiøse høytider.
Er det aktuelt for regjeringen å endre loven og nekte elever med annen religion enn den kristne å kunne ha fri på sine høytidsdager?

Begrunnelse

Jeg viser til Grunnloven § 16: "Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse." og videre til "Lov om trudomssamfunn og ymist anna" som sier følgende om retten til fri i forbindelse med høytider: § 27a, første ledd: "Den som ikkje høyrer til Den norske kyrkja har rett til fri frå arbeid, skulegang, tenesteplikt og liknande i opp til to dagar kvart år i samband med religiøse høgtider etter vedkomande sin religion."

I Hamar Arbeiderblad 26. oktober 2013 kan man lese følgende:

"Tor André Johnsen, fylkespolitiker og stortingsrepresentant for Frp, mener dagens regelverk er diskriminering av kristne elever og gir særbehandling til elever med annen religion.
- I Norge følger vi norsk kalender og det må de som bor i Norge forholde seg til. På samme måte kan ikke jeg kreve fridagene på kristne helligdager hvis jeg bosetter meg i et muslimsk land, sier Johnsen."

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn har et kapittel om hellidagsregler og annen fri til utøvelse av tro og livssyn hvor utvalget gjennomgår gjeldende regler i Norge, i andre land og internasjonal rett. Ulike hensyn veies opp mot hverandre i vurderingen av hvilke ordninger som bør gjelde for landets offisielle helligdager og for å få fri fra skole og arbeidsliv ved andre religiøse høytider enn kristne. Utvalget anbefaler å videreføre dagens ordning med offisielle helligdager, og retten til to dager selvvalgt fri for egne helligdager. Det foreslås at reguleringen av to dager selvvalgt fri flyttes fra lov om trudomssamfunn og ymist anna til andre lover.
Det er ikke aktuelt for regjeringen på det nåværende tidspunkt å ta stilling til enkeltforslag i utredningen eller gjøre endringer i lov om trudomssamfunn og ymist anna § 27a som regulerer retten til to dagers selvvalgt fri ved andre religiøse høytider.
NOU 2013:1 har vært på høring og Kulturdepartementet gjennomgår for tiden de rundt 350 høringsuttalelsene.