Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:57 (2013-2014)
Innlevert: 06.11.2013
Sendt: 06.11.2013
Besvart: 13.11.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I forslaget til statsbudsjett for 2014 fra regjeringen Stoltenberg er det under kapittel 1320 post 30, Riksveginvesteringer, satt av kr. 6338.9 mill. til "store prosjekter". Av omtalen fremkommer det at en del av bevilgningen vil gå til nye prosjekter, og en del til prosjekter der arbeidet alt er i gang.
Hvor stor del av den omtale bevilgningen til "store prosjekter" er knyttet til prosjekter der anleggsarbeidet allerede er påbegynt, og/eller til kontrakter som allerede er inngått?

Begrunnelse

Vi ønsker å kartlegge muligheten for omdisponere disse bevilgningene til andre formål.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Innenfor den foreslåtte rammen til store prosjekter under post 30 Riksveginvesteringer i Prop. 1 S (2013-2014) er det lagt til grunn om lag 5 650 mill. kr til igangsatte prosjekter. Av den resterende del av rammen er om lag 480 mill. kr foreslått til prosjekter som allerede er vedtatt av Stortinget, men der hovedarbeidene først vil starte opp i 2014. Videre er om lag 150 mill. kr foreslått til å videreføre forberedende arbeider på store prosjekter som er aktuelle å starte opp med bompenger i 2014 eller 2015. Om lag 50 mill. kr er foreslått til å starte to nye prosjekter. I praksis er det derfor en svært liten andel av rammen som er foreslått til oppstart av nye prosjekter som ennå ikke er vedtatt av Stortinget.