Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:61 (2013-2014)
Innlevert: 06.11.2013
Sendt: 07.11.2013
Besvart: 15.11.2013 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): I Stortingets spørretime 6. november d.å. uttalte Erna Solberg følgende på spørsmål om barnehageopptak: "Vi skal legge til rette for at kommunene kan gjennomføre løpende opptak. Det kommer vi til å gjøre gradvis gjennom denne perioden."
Kan statsråden forklare hvordan dette skal gjennomføres?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til spørsmål nr. 61 fra representant Torgeir Knag Fylkesnes om opptak til barnehagen. Jeg viser for øvrig også til mitt svar på spørsmål nr. 65 fra representant Rigmor Aasrud, som stilte tilsvarende spørsmål om opptak til barnehagen.
Regjeringen ønsker å sikre småbarnsfamiliene god tilgjengelighet til barnehageplass. Tilgjengelige barnehageplasser av god kvalitet er viktig for barna, foreldrene og samfunnet. Lang ventetid på plass er derfor lite tilfredsstillende. Av regjeringens politiske plattform fremgår det at regjeringen vil arbeide for økt fleksibilitet i barnehageopptaket.
I gjeldende regelverk for barnehagene er det krav til kommunene om å ha minimum ett årlige barnehageopptak. Stoltenberg II-regjeringen sendte ut høringsforslag om endring av rettighetsbestemmelsen for barn født i september eller oktober, kombinert med forslag om minimum to årlige opptak. I statsbudsjettet, Prop. 1 S (2013-2014), ble det foreslått å bevilge midler til dette.
Stoltenberg II-regjeringens forslag ville ikke endret den omstendighet at fødselsdato er avgjørende for lengden på ventetiden til barnehageplass. Jeg ønsker ikke å gjennomføre en slik endring. Denne regjeringen har som ambisjon å gi fleksibilitet i barnehageopptaket for småbarnsfamiliene, og vil derfor komme tilbake med forslag til en endring i retten til barnehageplass som bedre ivaretar familienes behov.
Hvordan regjeringen konkret vil utforme en ordning som gir mer fleksibilitet, vil fremgå av budsjettproposisjoner og forslag til nødvendige lovendringer. I vårt arbeid med dette vil vi også lytte til synspunkter fra kommunene og andre aktører i barnehagesektoren, slik at den modellen som velges blir hensiktsmessig og fleksibel.
Jeg vil også understreke at en utvidelse av retten til barnehageplass uten en parallell satsing for å sikre tilstrekkelig bemanning og kompetent personale ikke er forsvarlig. Regjeringen er opptatt av at tilgjengelighet til barnehageplass skal være god for alle familier som ønsker det for sine barn, men vi er også opptatt av at barna skal få et barnehagetilbud med et innhold og en kvalitet som møter deres behov på en god måte.