Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:69 (2013-2014)
Innlevert: 07.11.2013
Sendt: 08.11.2013
Besvart: 20.11.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvilke konsekvenser personellmessig og budsjettmessig vil det få å innføre lokal vakttjeneste med dagens struktur, med dagens arbeidstidsbestemmelser, sikkerhetsregler og krav til kompetanse for mannskapene?

Begrunnelse

Politianalysen legger til grunn at det i justissektoren er 354 tjenestesteder (politistasjoner og lensmannskontorer) i landet. Kun 13 av disse er døgnåpne. Ut fra utvalgets kriterier anbefaler de en reduksjon av antall tjenestesteder med 144, til 210 tjenestesteder. Lokal politiberedskap og nærpoliti er viktig. I den senere tid er det reist spørsmål om muligheter for lokal vakttjeneste (bakvakt) ved de tjenestesteder som i dag kun er åpent på dagtid.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Innledningsvis må jeg få presisere at spørsmålet som stilles er svært omfattende og krevende å utrede innen kort tid. Spørsmålet er forelagt Politidirektoratet, som opplyser at de ved beregningene har lagt et sett med overordnede forutsetninger til grunn for et grovt estimat. Med lokal vakttjeneste menes bakvakt (reservetjeneste), dvs. en ordning der tjenestemenn ikke er på jobb, men kan tilkalles ved behov. Det er også lagt til grunn at en slik ordning kommer som et supplement til, og ikke som erstatning for de tilstedevaktene etaten har i dag.
Det kreves minst to polititjenestemenn som må være tilgjengelige til enhver tid for å håndtere mindre krevende hendelser. Dersom beredskapen skal dimensjoneres for mer farlige og kompliserte hendelser, må flere enn to ha vakt. Når det tas hensyn til gjeldende arbeidstidsbestemmelser, fravær som kurs, ferie med mer beregnes 9 årsverk for å ha en person på vakt hele døgnet.
Ut fra dette opplyser Politidirektoratet at med utgangspunkt i dagens faktiske bemanning på lokale tjenestesteder kreves en bemanningsøkning på om lag 1 350 årsverk. Det er kun beregnet for de tjenestesteder som i dag ikke har en slik bemanning. Bevilgningsbehovet vil være om lag 1,35 milliarder kroner.