Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:89 (2013-2014)
Innlevert: 15.11.2013
Sendt: 18.11.2013
Besvart: 21.11.2013 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Kan statsråden forsikre om at hun vil legge Langtidsplanen og Stortingets vedtak under behandlingen av LTP til grunn for videre arbeid med å sikre utviklingen av Forsvaret i indre Troms?

Begrunnelse

Stortinget gjorde i Langtidsplanen for Forsvaret (LTP 2013-2016) vedtak som er av stor betydning for Forsvarets utvikling, blant annet i Troms. Luftforsvarets kontroll- og varslingsstasjon (CRC) Sørreisa skal videreutvikles til en forbedret og mer moderne kontroll- og varslingskapasitet (ARS), og Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole skal flyttes fra Mågerø til Sørreisa. Det ble slått fast i Stortingets behandling av langtidsplanen at Norge skal ha kun en kontroll- og varslingsstasjon (CRC) lokalisert i Sørreisa. Vedtak om oppbygging av Luftforsvaret og Hæren i Indre Troms er fulgt opp av forrige regjering i iverksettingsbrev til Forsvaret, og fulgt opp med nye investeringer.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Gjennomføringen av langtidsplanen for forsvarssektoren i perioden 2013–2016 er allerede godt i gang og blir fulgt opp i tråd med Stortingets gjeldende vedtak. Regjeringen legger vekt på at norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene skal sikres, og at Forsvaret har god situasjonsforståelse og høy operativ evne i nord. Som en del av den kontinuerlige langtidsplanleggingen, og som en viktig del av arbeidet med å skape en reell og bærekraftig, langsiktig balanse mellom bevilgninger, struktur og oppgaver, vil regjeringen vurdere behovet for ytterligere moderniserings- og reformtiltak i sektoren. Dette inkluderer også en gjennomgang av forutsetninger og beslutningsunderlag i den gjeldende langtidsplanen. Regjeringen vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget med eventuelle forslag, dersom det skulle bli aktuelt å foreslå endringer som krever en fornyet behandling i Stortinget.