Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:102 (2013-2014)
Innlevert: 20.11.2013
Sendt: 21.11.2013
Besvart: 29.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Hvor mange reelle smerteklinikker har vi i Norge i dag og hvilke fylker har ikke en smerteklinikk?

Begrunnelse

Mange nordmenn sliter med kroniske smerter. Mange av disse pasientene sliter med lange ventetider, både for å få stilt diagnose og for å få behandling. Med ventetid og diagnose følger det ofte en uavklart eller nedsatt arbeidsevne og mulighet til livsopphold.
Siden 2007 har Helse- og omsorgsdepartementet stilt krav om at helseforetakene i samarbeid med primærhelsetjenesten skal styrke tilbudet til pasienter med kroniske smerter. Det skal legges til rette for tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å møte utfordringene på dette området, blant annet ved smerteklinikker.
De fleste helseforetakene oppgir å ha smerteklinikker, men mye tyder på at det er betydelig forskjell i bemanning, tverrfaglig kompetanse og ressurser. I tillegg stilles det spørsmål ved hvilke tilbud som rapporteres som smerteklinikk i helseforetakene. Dersom tilbud som lindrende behandling til kreftpasienter rapporteres som smerteklinikk, er dette viktig å få en oversikt over.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Departementet har i 2013 bedt Helsedirektoratet om å vurdere aktuelle tiltak for å styrke tilbudet til kroniske smertepasienter. På bakgrunn av dette oppdraget har Helsedirektoratet under utarbeidelse en nasjonal veileder for organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker, i samarbeid med fagmiljøer og brukerorganisasjoner.
En tverrfaglig smerteklinikk kjennetegnes ved at personellet representerer ulike helsefag med særskilt interesse og kompetanse for arbeidet med langvarige smerter og bør i følge Helsedirektoratet ha spesialister innen somatisk helsetjeneste, psykologisk/psykiatrisk spesialitet, fysioterapi og sykepleie. I tillegg bør det være etablert lokaler som gjør det mulig å ha en felles faglig tilnærming for utredning og behandling.
I Helsedirektoratets kartlegging i mai/juni 2013 er det 16 smerteklinikker i Norge. Av disse er det smerteklinikker på de seks universitetssykehusene – Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Stavanger universitetssykehus HF, Haukeland universitetssykehus, St. Olavs hospital HF og Universitetssykehuset Nord-Norge. Fire av disse tilfredsstiller i følge Helsedirektoratet kravene til the International Association of the Study of Pain (IASP) sin definisjon av tverrfaglig smerteklinikk. Disse fire tverrfaglige smertesentrene er: Smerteavdelingen ved Oslo universitetssykehus HF, Smerteklinikken i Helse Bergen HF, Avdeling for smerte og sammensatte lidelser ved St. Olavs hospital HF og Smerteklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
I 2. linjetjenesten er fordelingen av smerteklinikker følgende: 5 smerteklinikker i Helse Sør-Øst RHF, 2 smerteklinikker i Helse Vest, 2 smerteklinikker i Helse Midt-Norge og 1 smerteklinikk i Helse Nord RHF. Av Helsedirektoratets kartlegging framgår det at fire fylker ikke har smerteklinikker. Disse fylkene er Hedmark, Oppland, Aust-Agder og Finnmark. Der hvor det er opprettet enheter for lindrende behandling er disse ikke regnet med i oversikten over antall smerteklinikker fra Helsedirektoratet.
Det har vist seg at til tross for at det i flere oppdragsdokument er gitt føringer om å styrke dette tilbudet til smertepasienter, er det fortsatt behov for å styrke dette området. Dette er bakgrunnen for at Helsedirektoratet nå utarbeider veilederen for organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker.