Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:106 (2013-2014)
Innlevert: 21.11.2013
Sendt: 21.11.2013
Besvart: 28.11.2013 av næringsminister Monica Mæland

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Uenighet om avvikling av Såkorninvest Midt-Norge og en svært formalistisk holdning fra Innovasjon Norge kan føre til at fondet må tvangsavvikles ved årsskiftet. En slik tvangsavvikling vil være svært ødeleggende både for de gjenværende porteføljeselskapene og for framtidig samarbeid mellom staten og private investorer.
Vil statsråden bidra til en dialog mellom Innovasjon Norge og Såkorninvest Midt-Norge slik at fondet kan avvikles på en måte som oppleves som konstruktiv for begge parter?

Begrunnelse

Såkorninvest Midt-Norge ble etablert i 1998 med 15 års horisont og en investeringskapasitet på 20 mill. I 2000 ble fondet oppkapitalisert til 126 mill. kroner. Fondet var likt fordelt mellom kapital fra private aksjonærer og med et ansvarlig lån fra staten. Det ble utarbeidet et avtaleverk med fokus på likestilling mellom aksjonærene. 70 private aksjonærer deltar med kapital, kompetanse og nettverk til fondet, de 5 største private aksjonærene har en eierandel på 54 %. Innovasjon Norge ønsker nå en tvangsavvikling av Såkorninvest Midt-Norge pr 31.12.2013 når det statlige lånet med en hovedstol på 47.2 mill. kroner forfaller til betaling.
De private aksjonærene og fondets styre er av den oppfatning at en slik styring mot tvangsavvikling vil være svært ødeleggende både for de gjenværende porteføljeselskapene og for et samarbeid mellom staten og private investorer i framtidige prosjekter.
I realiteten står man overfor to reelle valg når det gjelder avvikling av fondet.
Enten styres det mot en konkurs ved forfall av det statlige lånet 31.12.13 eller selskapet og Innovasjon Norge kan komme fram til en enighet om et engangsoppgjør før låneforfall der långiver mottar en engangsutbetaling lik den sannsynlige likviditeten som finnes i selskapet. Det er vanskelig å se det annerledes enn at det vil være til fordel for alle parter om man kom fram til enighet. Dette betinger at man snarest får i gang en fornuftig dialog mellom partene.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Innovasjon Norge har som del av sitt oppdrag å forvalte statens interesser i såkornordningene. En del av dette oppdraget er å forvalte inngåtte avtaler med låntakere som en rasjonell kreditor, med sikte på å sikre statens verdier.
Når det gjelder Såkorninvest Midt-Norge har lånet en løpetid på 15 år. Lånet ble inngått i 1998, og det har derfor vært en forutsetning at det skal innfris innen 31.12.13. Det var en forutsetning fra Stortinget at lånene skulle ha en maksimal løpetid på 15 år, (jf. St.prp. nr. 1 1997-1998). I denne budsjettproposisjonen vises det til den da ikke inngåtte avtalen mellom myndighetene og private aktører. Videre har Stortinget i perioden 2011-2013 gitt Innovasjon Norge visse fullmakter i forbindelse med overveiende sannsynlighet for konkurs i et såkornfond. Ingen av disse fullmaktene omfatter mulighetene for en formuesoverføring fra staten til de private. Dersom en ønsker å gå bort fra løpetiden eller fordelingen av inntektene (som er fastsatt i avtalen), må en egen sak fremmes så snart som mulig for både regjeringen og Stortinget.
I praksis innebærer dette at staten og investorer i låneavtalen har gått inn for avvikling av fondet innen årsskiftet 2013/2014. Tidsfristen er satt for at fondene skal ha fokus på realisering av gevinster og dermed kunne sørge for retur av kapital til långivere og investorer. Såkornfondene skal være tålmodige eiere, men skal ikke være eiere til evig tid. Den gjenværende porteføljen i fondet består for tiden av 14 selskaper. De selskapene og teknologiene som markedet vurderer å ha en framtid vil kunne bli videreutviklet av andre investorer.
En årsak til at det nå ønskes reforhandling av avtalen er at investorer med den avtalen som er inngått kommer ugunstig ut økonomisk sammenliknet med staten. Staten må imidlertid forvente at profesjonelle aktører kan stå ved en avtale. Videre må staten legge vekt på at håndteringen av denne saken vil kunne ha konsekvenser for framtidig samarbeid mellom staten og private investorer.
Jeg vil også påpeke at Innovasjon Norges 21. november valgte ProVenture Management i og Alliance Venture Spring som forvaltere for de to første nye landsdekkende såkornfondene. Et vesentlig kriterium for valg av forvaltere er muligheten de har til å reise privat kapital. Jeg forventer at de to fondene gjør sine første investeringer innen sommeren 2014.
Innovasjon Norge har et klart mandat forankret i Stortinget til å forvalte statens interesser i såkornfondene, inkludert å sikre statens verdier. Jeg har tillit til at Innovasjon Norge utfører dette oppdraget på en god måte. På denne bakgrunn finner jeg det ikke riktig å gå inn i dialogen mellom Innovasjon Norge og Såkorninvest Midt-Norge.