Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:112 (2013-2014)
Innlevert: 21.11.2013
Sendt: 22.11.2013
Besvart: 29.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Smertepasienter opplever at de ikke får et tilbud som er godt nok. Jeg har fått flere henvendelser fra mennesker som beskriver en fortvilet situasjon, både på grunn av smerter og fordi systemet ikke ivaretar dem på en god måte. Mye tyder på at det er for lav bevissthet og manglende kapasitet i helsevesenet for denne gruppen.
Vil helseministeren gå gjennom sykehusenes kapasitet for å hjelpe smertepasienter og komme tilbake med en samlet vurdering av tilbudet?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Siden 2007 er det i flere oppdragsdokument gitt føringer til de regionale helseforetakene om at de i samhandling med primærhelsetjenesten skal styrke tilbudet til pasienter med kroniske smerter og legge til rette for tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å møte utfordringene på dette området, blant annet ved smerteklinikkene. Ifølge Helsedirektoratet er det imidlertid store forskjeller mellom smerteklinikkene når det gjelder bemanning, tverrfaglig kompetanse og ressurser, og det synes å være en betydelig underdekning mange steder.
En tverrfaglig smerteklinikk kjennetegnes ved at personellet representerer ulike helsefag med særskilt interesse og kompetanse for arbeidet med langvarige smerter. En tverrfaglig smerteklinikk bør i følge Helsedirektoratet ha spesialister innen somatisk helsetjeneste, psykologisk/psykiatrisk spesialitet, fysioterapi og sykepleie. I tillegg bør det være etablert lokaler som gjør det mulig å ha en felles faglig tilnærming for utredning og behandling.
Departementet har i 2013 bedt Helsedirektoratet om å vurdere aktuelle tiltak for å styrke tilbudet til kroniske smertepasienter. På bakgrunn av dette oppdraget har Helsedirektoratet under utarbeidelse en nasjonal veileder for organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker, i samarbeid med fagmiljøer og brukerorganisasjoner.
Helsedirektoratets kartlegging i mai/juni 2013 viser at det er 16 smerteklinikker i Norge. Av disse er det smerteklinikker på de seks universitetssykehusene – Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Stavanger universitetssykehus HF, Haukeland universitetssykehus, St. Olavs hospital HF og Universitetssykehuset Nord-Norge. Fire av disse tilfredsstiller i følge Helsedirektoratet kravene til the International Association of the Study of Pain (IASP) sin definisjon av tverrfaglig smerteklinikk. Disse fire tverrfaglige smertesentrene er: Smerteavdelingen ved Oslo universitetssykehus HF, Smerteklinikken i Helse Bergen HF, Avdeling for smerte og sammensatte lidelser ved St. Olavs hospital HF og Smerteklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
I 2. linjetjenesten er fordelingen av smerteklinikker følgende: 5 smerteklinikker i Helse Sør-Øst RHF, 2 smerteklinikker i Helse Vest, 2 smerteklinikker i Helse Midt-Norge og 1 smerteklinikk i Helse Nord RHF.
Det har vist seg at til tross for at det i flere oppdragsdokument er gitt føringer om å styrke dette tilbudet til smertepasienter, er det fortsatt behov for å styrke dette området. Dette er bakgrunnen for at Helsedirektoratet nå utarbeider veilederen for organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker.