Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:122 (2013-2014)
Innlevert: 25.11.2013
Sendt: 25.11.2013
Besvart: 28.11.2013 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Fredric Holen Bjørdal (A)

Spørsmål

Fredric Holen Bjørdal (A): Arbeidsministeren seier til NTB 22.november at han gjev IA-avtalen strykkarakter.
Kva er det statsråden konkret meiner er feil med avtalen; er det mål- og delmål, eller er det verkemidla?

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Som det kjem fram av den politiske plattforma til regjeringa, ønskjer vi å vidareføre samarbeidet med partane i arbeidslivet om ein ny IA-avtale. Eg meiner at IA-avtalen er viktig, noko som også kjem fram i intervjuet med NTB. Det er ei genuin interesse for å lukkast med dette viktige arbeidet hos alle dei tre partane i arbeidslivet. Ordbruken i overskrifta og ingressen til NTB er ikkje representativ for synet mitt på IA-arbeidet.
Det betyr likevel ikkje at IA-arbeidet ikkje kan verte betre.
Ingen av delmåla er nådd, sjølv om det er framgang knytt til delmåla 1 og 3. Det er også brei semje om at regimet for oppfølging av sjukefråver som vart innført i 2011 er for omfattande og byråkratisk. Regjeringa har invitert partane i arbeidslivet til forhandlingar om ein ny avtaleperiode, der måloppnåing, forenklingar og verkemiddel vil vere sentrale tema.