Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:134 (2013-2014)
Innlevert: 27.11.2013
Sendt: 27.11.2013
Besvart: 04.12.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva mener justisministeren er hensiktsmessige tiltak for å sørge for at arbeidssituasjonen til politijuristene gjør at flere velger å forbli i sine stillinger?

Begrunnelse

I Aftenposten 23. november 2013 kan vi lese at halvparten av politiadvokatene på Grønland politistasjon sluttet i jobben sin i 2013. Begrunnelsen som oppgis i artikkelen er stort arbeidspress og lite konkurransedyktig lønn, også sammenlignet med andre statlige stillinger.
Resultatet er at stillingene kontinuerlig blir besatt av nye politijurister, og det er grunn til å tro at saker blir henlagt på bakgrunn av mangel på kapasitet.
For å ha en effektiv kriminalitetsbekjempelse og en god rettsprosess, er det viktig at alle delene i rettskjeden har tilstrekkelig kapasitet for å kunne sørge for en rask og effektiv sakskjede.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Inspeksjoner som er foretatt ved Grønland politistasjon i de siste tre årene viser at gjennomtrekken blant politijurister er relativt stor, og at stillinger har blitt stående vakante over tid. Videre har riksadvokaten, også i rapportering til departementet, gitt uttrykk for bekymring for etterforskningssituasjonen og straffesaksbehandlingen i politiet. På denne bakgrunn ga jeg i oktober i år Politidirektoratet, i samråd med riksadvokaten, i oppdrag å fremlegge en rapport før årsskiftet om etterforskningssituasjonen. Arbeidsgruppens rapport skal også inneholde forslag til tiltak.
Politijuristenes arbeidssituasjon er en del av etterforskningssituasjonen og straffesaks-oppfølgingen i politiet. Jeg vil derfor komme tilbake til eventuelle tiltak når rapporten fra Politidirektoratet foreligger.