Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:143 (2013-2014)
Innlevert: 28.11.2013
Sendt: 29.11.2013
Besvart: 06.12.2013 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Gjennom media har jeg blitt kjent med saken hvor Aker i disse dager inngår husleieavtaler verdt milliarder direkte med Aker Solutions og Kværner, og i så måte hopper bukk over mellomleddet Aker Kværner Holding. Media har også belyst at styret i Aker Kværner Holding har fått disse sakene kun til orientering.
Kan statsråden komme med sin vurdering av saken og finner statsråden denne saksbehandlingen i tråd med avtalen mellom staten og Aker?

Begrunnelse

Jeg har blitt kjent med saken om Akers inngåelse av milliardkontrakter med delvis statseide Aker Solutions Kværner var en orienteringssak på styremøtet. Jeg er også gjort kjent med at næringsministeren har sendt et brev til Aker og bedt om svar på noen spørsmål. Det har etter brevet ble sendt stilnet fra departementet. Det er derfor interessant å høre hvordan næringsministeren ser på denne situasjonen pr nå.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Staten og Aker ASA eier hhv. 30 og 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding AS, som igjen eier ca. 40 prosent av aksjene i Aker Solutions ASA og Kværner ASA. Det fremgår av St.prp. nr. 88 (2006-2007) Statens eierskap i Aker Holding AS at Aker ASAs styringsmodell innebærer at det utøves et aktivt industrielt eierskap i selskaper hvor Aker ASA har eierandeler, direkte eller indirekte.
Staten ved Nærings- og handelsdepartementet og Aker inngikk i juni 2007 en aksjonæravtale for Aker Kværner Holding. Denne ble revidert i januar 2010 og i mai 2011. Avtaleverket er offentlig tilgjengelig. Aker Solutions og Kværner er ikke parter i avtalen. Det fremgår av avtalen at Aker skal påse at felles aktiviteter mellom Aker og Aker Solutions og Kværner ikke er i strid med eierinteressene til staten i Aker Kværner Holding.
Avtalen regulerer eierstyringen av Aker Kværner Holding, inkludert valg av styre, forhold vedrørende daglig leder og behandling av visse typer saker. Det er avtalt at forslag som krever to tredelers flertall eller mer på Aker Solutions’ eller Kværners generalforsamling skal behandles i styret til Aker Kværner Holding og at det i slike saker kreves enighet mellom styrets leder og styremedlemmene oppnevnt av staten. Det er også avtalt at transaksjoner mellom Aker Solutions ASA eller Kværner ASA (eller datterselskaper) og noen av deres respektive aksjeeiere (eller slike aksjeeieres nærstående) som krever eller ville krevd vedtak av Aker Solutions ASAs eller Kværner ASAs generalforsamling i henhold til asal. § 3-8 må få tilslutning fra styrets leder og styremedlemmene oppnevnt av staten.
Kværner og Aker Solutions annonserte hhv. 23.4.2013 og 10.10.2013 at det var inngått avtale om leie av lokaler fra Fornebuporten AS, et heleid datterselskap av Aker. Nærings- og handelsdepartementet ble i forkant orientert av Aker Kværner Holding om sakene og om at det var vurdert at de respektive avtalene i henhold til avtaleverket skulle behandles som orienteringssaker i Aker Kværner Holding-styret. Departementet gjorde også en egen vurdering av dette spørsmålet. Nærings- og handelsdepartementets vurdering baserte seg blant annet på uttalelser fra uavhengige finansielle rådgivere innleid av selskapene om pris og andre vilkår, samt fra råd fra departementets juridiske rådgiver i saken. Departementet konkluderte på denne bakgrunnen med at den saksbehandlingen Aker Kværner Holding la opp var i tråd med bestemmelsene i avtalen.