Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:145 (2013-2014)
Innlevert: 29.11.2013
Sendt: 29.11.2013
Besvart: 09.12.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): De siste åtte årene har mange ideelle rusinstitusjoner måttet stenge dørene fordi de ikke fikk avtale gjennom anbudsprosessene i de regionale helseforetakene. En av dem var Nytt Liv Heskestad i Rogaland. De kan ta imot 20 flere pasienter innen 3-5 måneder ved å utvide eksisterende avtale med Helse Vest RHF.
Hvordan vil helse- og omsorgsministeren snarlig få fart på bruken av ledig kapasitet hos ideelle organisasjoner, slik at rusavhengige i kø får behandling raskt?

Begrunnelse

I samarbeidsavtalen mellom H, FrP, KrF og Venstre er rus og psykisk helsevern blant satsingsområdene. Statsråden har sagt at han vil bruke de 200 plassene hos ideelle organisasjoner som er lagt inn i budsjettet for 2014 samt 255 mill. kroner til kjøp blant private og ideelle innen rus, psykisk helsevern og rehabilitering. Vi vet at noen av organisasjonene trenger avklaring raskt, for å klare å beholde/rekruttere ansatte og vedlikeholde/oppgradere bygninger, slik at de fortsatt kan gi behandling og omsorg.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som kjent har Regjeringen i sin politiske plattform sagt at den ønsker raskt å utvide og kjøpe ledige plasser for rusbehandling. Dette vil jeg følge opp i oppdragsdokumentet for 2014 ved å be de regionale helseforetakene samlet å foreta kjøp av om lag 200 plasser fra ideelle virksomheter. Disse 200 plassene skal komme i tillegg til den kapasiteten som eksisterende avtaler representerer.
For å komme raskt i gang kan denne kapasitetsutvidelsen delvis gjøres ved å utløse opsjoner innenfor allerede eksisterende avtaler. I tillegg vil de regionale helseforetakene så raskt det lar seg gjøre i løpet av 2014 gjennomføre anskaffelsesprosesser i alle helseregioner.
Når det gjelder bruken av 255 mill. kroner til rus, psykisk helse og rehabilitering som representanten Bollestad omtaler, så vil benyttelsen av disse midlene komme i tillegg til kjøp av de 200 plassene som nevnt ovenfor. Det vil stå de regionale helseforetakene fritt til selv å bestemme hvordan disse midlene skal benyttes mellom områdene rus, psykisk helsevern og rehabilitering. De vil også stå fritt til å kunne kjøpe både av kommersielle og ideelle aktører, og om de skal inngå nye avtaler eller utløse opsjoner innenfor eksisterende avtaler.