Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:169 (2013-2014)
Innlevert: 04.12.2013
Sendt: 05.12.2013
Besvart: 12.12.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Vil helseministeren sørge for at det blir bygget nok parkeringsplasser sånn at behovet til pasienter, pårørende og ansatte dekkes?

Begrunnelse

Det nye Østfoldsykehuset som er under bygging er plassert på et jorde langs E6. Det er lagt opp til at 40 % av de ansatte/pårørende skal benytte seg av kollektivtransport til sykehuset og derfor bygges det færre parkeringsplasser enn det som er behovet. Dette har skapt reaksjoner blant mange av Østfoldkommunene, innbyggere og de ansattes organisasjoner. Østfold er et fylke der ikke alle kan benytte seg av kollektivtransport og spesielt ikke til det nye Østfoldsykehuset. Dette pga. avstander, dårlig kollektivtransport og ikke minst pga. sykdomsbildet og arbeidstidene mange har.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er det enkelte sykehus som i samspill med lokale myndigheter må vurdere lokale parkeringsbehov.
Helse Sør-Øst opplyser at den totale parkeringskapasiteten på Kalnes er basert på en beregning av antall ansatte og besøkende per døgn, samt en forutsetning om at 60 pst. kjører egen bil til sykehuset. Det vil si at 40 pst. benytter enten felleskjøring, offentlig transport, motorsykkel, sykler eller går. Den aktuelle reguleringsplanen er vedtatt av kommunestyret i Sarpsborg kommune. I tillegg kommer all pasienttransport som gjennomføres med drosje, fellestransport og helseekspress. Dette utgjør en vesentlig del av pasienttransporten til og fra sykehuset, og vil ikke belaste den planlagte parkeringskapasiteten. Den totale parkeringskapasiteten på 1250 plasser er fordelt på ansatte, pasienter og besøkende, inklusiv egne plasser for funksjonshemmede. I tillegg kommer plasser til ambulanser, utrykningskjøretøy og spesialtransport
Antall parkeringsplasser som blir etablert på Kalnes er ifølge Sykehuset Østfold dimensjonert for å dekke behovet når sykehuset tas i bruk. I likhet med øvrige sykehus vil det kunne oppstå behov for senere utvidelser knyttet til økt aktivitet og endringer i sykehustilbudet. I reguleringsplanen som kommunen har vedtatt for anlegget er det lagt til rette for dette, samt at tomtens størrelse og tilgjengelighet tilsier at antall parkeringsplasser raskt vil kunne utvides dersom det skulle vise seg å bli behov for det.
Ut over dette er det viktig å være klar over at anlegget tilrettelegges godt for kollektivtrafikk, med god kapasitet for å møte fremtidige behov. Det er videre, etter hva jeg har forstått, etablert et konstruktivt samarbeid med Østfold kollektivtrafikk for å utvikle et godt kollektivtilbud med hensiktsmessige trafikkruter. Dette er basert på de ansattes gjeldende bostedsmønster og arbeidstider. Videre er det etablert egne gang- og sykkelveier for ansatte og besøkende som bor i nærområdet.
Sykehuset Østfold mener at den totale parkeringskapasiteten, sammen med et godt utviklet kollektivtilbud, vurderes å være tilstrekkelig for å kunne ivareta et godt tilbud til pasienter, besøkende og ansatte. Hvis det på et senere tidspunkt skulle være behov for å utvide parkerings-kapasiteten, vil dette ikke medføre vesentlige merkostnader.