Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til klima- og miljøvernministeren

Dokument nr. 15:171 (2013-2014)
Innlevert: 04.12.2013
Sendt: 05.12.2013
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 16.12.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): En miljøbase/oljevernbase kan være alt fra en container med lenser plassert i et område med høy skipsaktivitet til en kunnskapsbase for forskning og utvikling i tilknytning til NorLense på Fiskebøl, sikkerhetssenteret på Gravdal og de høyere utdanningsinstitusjonene i Nordland.
Hva ser regjeringen for seg at en miljøbase/oljevernbase skal inneholde, og vil statsråden snarest ta initiativ ovenfor lokale og regionale myndigheter for å få fortgang i prosessen med denne etableringen?

Begrunnelse

I samarbeidsavtalen mellom H, FrP, V og KrF er det enighet om ikke åpne for oljevirksomhet eller konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen, med bakgrunn i dette har det kommet inn en setning i regjeringserklæringen om etablering av en miljøbase/oljevernbase i Lofoten og Vesterålen. En miljøbase/oljevernbase kan etableres med både sterke beredskapsfunksjoner, samtidig som det kan satses på forskning og utvikling. De allerede eksisterende miljøene i denne regionen vil kunne være en styrke for en slik etablering, blant annet fiskeflåtens kjennskap til disse havområdene. Den største risikoen for utslipp langs nordlandskysten kommer fra den stadig økende skipstrafikken. En oljevernbase må både få i oppdrag å beskytte kysten mot eventuelle utslipp fra eksisterende aktivitet og å utvikle ny teknologi slik at beredskapen kan forbedres ytterligere.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen er opptatt av at Norge skal ha en solid beredskap mot akutt forurensing som er tilpasset miljørisiko og gjør oss i stand til å håndtere større utslipp på en effektiv måte. I regjeringens politiske plattform fra Sundvollen 7. oktober 2013 slår vi derfor fast at vi vil styrke oljevernberedskapen og legge frem en oppdatering av stortingsmeldingen om sjøsikkerhet og oljevern. Vi har også slått fast at det skal etableres en miljøbase/ oljevernbase i Lofoten og Vesterålen i tråd med samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti.
Vi er godt i gang med oppfølgingen av regjeringsplattformen hva angår beredskap mot akutt forurensing. Allerede i budsjettet for 2014 har vi fått gjennomslag for en betydelig styrking av bevilgningen til den statlige beredskapen på dette området. Bevilgningen vil øke med 42 millioner kroner sammenlignet med budsjettet for 2013. Det innebærer at vi blant annet kan komplettere utstyret i de statlige beredskapsdepotene og styrke kompetansen og samspillet ute blant dem som aksjonerer, i tråd med Kystverkets miljørisiko- og beredskapsanalyse fra 2011.
Fiskeri- og kystdepartementet har videre satt i gang arbeidet med å forberede den varslede oppdateringen av St.meld. nr. 14 (2004-2005) om sjøsikkerhet og oljevernberedskap. Det er snart ni år siden forrige stortingsmelding som omhandler dette området ble lagt frem, og regjeringen ser derfor behov for å foreta en helhetlig gjennomgang. Meldingen vil blant annet se på risikobildet i årene fremover og vurdere forebyggende sjøsikkerhetstiltak og beredskap mot akutt forurensing i lys av dette.
Jeg mener det er riktig at etableringen av miljøbasen/ oljevernbasen i Lofoten og Vesterålen ses i sammenheng med stortingsmeldingen om sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Som stortingsrepresentant Ljunggren påpeker, kan basen tillegges ulike oppgaver. Arbeidet med stortingsmeldingen vil gi et godt faglig grunnlag for å vurdere hvordan basen best kan bidra til styrket beredskap mot akutt forurensing. Det er derfor for tidlig å si noe om basens rolle, oppgaver og organisering på det nåværende tidspunkt.
Jeg merker meg samtidig at det er stor interesse knyttet til basen, og har allerede mottatt flere henvendelser fra både lokale og regionale myndigheter og lokalt næringsliv. Jeg setter stor pris på engasjementet og tilslutningen til basen, og vil ta med meg innspillene jeg får i det videre arbeidet.