Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:176 (2013-2014)
Innlevert: 05.12.2013
Sendt: 06.12.2013
Besvart: 12.12.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Alle Oslos innbyggere har rett til likeverdige helsetjenester når sykdom eller ulykke rammer. Aftenposten kan, 26. november, fortelle at responstiden for ambulanse har et klart skille mellom øst og vest i byen. Bydeler som Grorud og Stovner i Groruddalen kommer vesentlig dårligere ut enn bydeler som Ullern og Venstre Aker.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle Oslos innbyggere får et trygt, likestilt og likeverdig ambulansetilbud når ulykke og sykdom rammer?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Alle skal ha et likeverdig ambulansetilbud. Når sykdommer og ulykker rammer, skal pasientene ha trygghet for at de får den hjelpen de har behov for. Oslo Universitetssykehus (OUS) er nærmest til å styre egen virksomhet, og til å sette i verk tiltak som sikrer et likeverdig ambulansetilbud.
Jeg har i forbindelse med spørsmålet innhentet en redegjørelse fra Helse Sør-Øst RHF om hvordan OUS følger opp ulik responstid i Oslo.
I redegjørelsen fremgår det at de prehospitale tjenestene i Oslo og Akershus ble slått sammen og lagt under Ullevål universitetssykehus i 2003. Det bidro til bedre ressursutnyttelse og beredskap i regionen. Ambulansetjenesten har siden tidlig på 90-tallet hatt oppmerksomhet på responstider. Siden 2000 er responstidene målt opp mot anbefalte krav til responstid (12 minutter for 90 pst. av befolkningen i byer og tettsteder). For å redusere responstidene, har det vært gjennomført en desentralisering av ambulansetjenesten i Oslo. I 2007-2009 ble det blant annet opprettet ambulansestasjoner på Brobekk og i Prinsdalen.
I løpet av det siste året har det akuttmedisinske tilbudet i Oslo blitt styrket med en døgn-bemannet legebil. OUS har prioritert en oppgradering av beredskapen på Nesodden hvor responstidene for ambulanse var dårligst i Oslo og Akershus. I flere områder i Oslo og Akershus, spesielt de østlige bydelene i Oslo, har imidlertid ikke responstiden nærmet seg målet om at ambulansetjenesten er fremme innen 12 minutter for 90 pst. av befolkningen – til tross for iverksatte tiltak.
En utfordring for Oslo og Akershus er at befolkningen vokser med ca. 30 000 personer i året samtidig som gjennomsnittsalderen øker. Det har ført til en økning i oppdragsmengden i ambulansetjenesten i Oslo og Akershus på 4-5 pst. de siste årene. OUS planlegger i 2014 å sette inn en ny døgnambulanse i østre deler av Oslo. Ifølge redegjørelsen forventer OUS at det vil gi en bedring av responstidene i disse områdene. Ledelsen i Akuttklinikken på OUS følger kontinuerlig med på responstidene slik at eventuelt flere tiltak kan bli iverksatt ut fra de målingene som gjøres.
OUS jobber med å få på plass IKT-løsninger som både vil forbedre planleggingen av ambulanseberedskapen og styre ressursene på best mulig måte. Slike IKT-systemer benyttes i dag i de fleste større byer i Europa som det er naturlig å sammenlikne med. Helse Sør-Øst RHF opplyser at IKT-løsningen skal være på plass i løpet av 2015.
Avslutningsvis vil jeg nevne at det er oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus. Utvalget skal se på den akuttmedisinske kjeden, der ambulansetjenesten inngår. Utvalget er gitt to år for utarbeidelse av NOU.