Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:180 (2013-2014)
Innlevert: 06.12.2013
Sendt: 06.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Ifølgje Klassekampen 6/12-13 har Helse Sør-Øst i 2012 brukt 563 millionar kroner på konsulenttenester, som er ny rekord. Oslo universitetssykehus brukte aleine 174 millionar kroner på konsulentar, ein auke på 62 millionar frå året før.
Kva tiltak vil statsråden setje i verk for å redusere konsulentbruken i helseføretaka, aksepterer statsråden den store auken i konsulentbruk ved OUS, og vil statsråden i oppdragsdokumentet setje konkrete mål for reduksjon i konsulentbruk i dei regionale føretaka for 2014?

Begrunnelse

Helse Sør- Øst(HSØ) har sidan 2005 sjølv registert kor mykje pengar helseføretaket brukar på kjøp av konsulenttenester. Desse tala viser at helseføretaket har kjøpt konsulenttenester for 3,6 milliardar sidan 2005. I 2012 brukte HSØ samla sett 563,4 millionar kroner på konsulenttenester. Det er ny rekord og ein auke på 79,1 millionar kroner frå året før. Av desse sto OUS aleine for 174,7 millionar konsulentkroner, og 62,2 millionar meir enn i året før. Helse - og omsorgsministeren har som stortingsrepresentant vore tydeleg på at han meiner det er for stor bruk av konsulentar i helsevesenet. Til Vårt Land 5/11-12 uttalte stortingsrepresentant Bent Høie fylgjande:

"Vi foreslår hvert eneste år å kutte i dette. Slik situasjonen er nå er det helt klart for stor bruk av konsulenttjenester i helseforetakene. Dette har bare utviklet seg i en retning: oppover, med et lite unntak i fjor. Man ville trolig fått en bedre omstillingsprosess dersom det var de ansatte som ble tatt med i omstillingen, i motsetning til konsulentene."

I innstilling frå helse- og omsorgskomiteen til statsbudsjettet for 2013, hadde Høgre følgjande merknad:

"Disse medlemmene viser til at Helse-. og omsorgsdepartementet har opplyst at de regionale helseforetakene i 2011 brukte samlet 862 mill. kroner på anskaffelser av konsulenttjenester. Beløpet for 2010 og 2009 var henholdsvis 791 mill. kroner og 949 mill. kroner. Disse medlemmer mener det er nødvendig å redusere bruken av slike tjenester og andre administrative utgifter, og antar at dette kan frigjøre en betydeleg andel av summen som er brukt på dette de senere å.r"

I Høyres alternative budsjett for 2013 var det budsjettert med 250 millionar i mindrebruk i 2013 som resultat av betre samordning og redusert konsulentbruk i helseføretaka.
Senterpartiet deler stortingsrepresentant Høie sitt uttalte syn om at det er ei uheldig utvikling som skjer i bruk av konsulentar i helseføretaka, både økonomisk men og fordi at omstillingsprosessar vil gå betre om eigne tilsette vert engasjert i omstillingsprosessane, i motsetnad til eksterne konsulentar. Det er naudsynt at politisk leiing i Helse- og omsorgsdepartementet er tydeleg i denne saka, og set konkrete krav til helseføretaka om å redusere konsulentbruken i 2014 og for dei neste åra framover.