Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:189 (2013-2014)
Innlevert: 10.12.2013
Sendt: 10.12.2013
Besvart: 17.12.2013 av kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Har statsråden noen prinsipielle betraktninger rundt hvilket mandat KORO har til å gjennomføre sine prosjekter når disse møter motstand?

Begrunnelse

I høst har flere media tatt opp hvordan et utsmykkingsverk av kunstneren Vanessa Baird knyttet til Regjeringsbygg 6 har vært gjenstand for debatt.
Utsmykkingsprosjektet for dette bygget startet for fem år siden, og Kunst i det offentlige rom (KORO) har sammen med demokratisk valgte brukerrepresentanter fra Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruksdepartementet i en prosess sammen kommet fram til hvordan og hvem som skal smykke ut bygget. I debatten har det vært anført at resultatet av denne prosessen har vært forsøkt hindret og trenert av embetsverket. Selv om det nå er kommet på plass en midlertidig løsning for Vanessa Baird sitt arbeid kan det synes som om denne konflikten langt fra er unik.
Striden har vist at det er ulike syn på hva slags rolle Kunst i det offentlige rom skal fylle, og hvilken vekt lokale, demokratiske beslutningsprosesser skal tillegges.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: KORO er statens fagorgan for kunst i offentlige rom og forvalter blant annet midler avsatt til kunst i nye statlige bygg. I henhold til Kongelig res av 5.9.1997 skal brukerperspektivet spesielt sikres. Det er i dette spennet at KOROs mandat og kjerneoppgave ligger; å sikre kunstnerisk høy kvalitet som også ivaretar brukerperspektivet. KOROs gjennomføringsmodell for slike prosjekter skal sikre ivaretakelse av de ulike hensyn når kunst skal velges. Med en slik organisering av kunstprosjekter vil mottakerinstitusjonen kunne innvirke på de valg som tas i prosessen, og bør ha en aktiv holdning til denne.
Saken med Vanessa Bairds verk i R6 hører med til unntakene. I 2012 var KORO involvert i 251 prosjekter rundt i hele Norge, hvorav 81 i statlige bygg. Denne omfangsrike produksjonen har preget KOROs virke i mange år. De siste 10 årene har KORO hatt tre kunstverk i statlige prosjekter hvor bruker, etter å ha godkjent prosess, ikke har akseptert resultatet. KORO har i disse svært spesielle situasjonene valgt å ikke plassere kunsten hos bruker, men valgt å trekke kunsten tilbake for å se på mulig plassering i annet statlig bygg. Å tvinge kunst på folk tjener verken kunsten, brukerne eller KORO som statens fagorgan.
I de svært få tilfelle der motstand fra brukeretaten har vært slik at dette har medført omplassering av verk, har KORO fulgt sitt mandat om både å ivareta brukerperspektivet og å sikre kunstfaglige kriterier. I tilfellet i R6 har KORO vært i løpende dialog med brukerne for å finne mulige løsninger. Grunnet verkets størrelse har det ikke vært mulig å omplassere dette til andre steder i bygget. Da blir resultatet, som i dette tilfellet, at man finner et annet egnet sted til kunsten, slik at den kommer offentligheten til gode.