Skriftlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:191 (2013-2014)
Innlevert: 10.12.2013
Sendt: 11.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av finansminister Siv Jensen

Terje Breivik (V)

Spørsmål

Terje Breivik (V): Mener finansministeren at hensynet til rettsikkerhet og personvern knyttet til kontrollmyndighetens innhenting av informasjon som er lagret elektronisk er tilstrekkelig ivaretatt i Forskrift om endringer i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring, eller vil statsråden trekke tilbake nevnte forskriftsendring?

Begrunnelse

28. juni i år fastsatte Finansdepartementet endring i bokføringsforskriften, med iverksettelse fra 1.1.2014. Endringene berører bl.a. innføring av ordninger med personallister og dokumentasjon av timebestilling. Endringene er basert på Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av Prop. 141 L (2011-2012).
I Stortingets finanskomites innstilling til den nevnte proposisjonen, Innst. 218 L (2012-2013) hadde de nåværende regjeringspartiene Høyre og Frp sammen med Venstre og KrF en rekke kritiske merknader hvor man nettopp etterlyste et helhetlig hensyn til rettsikkerhet og personvern.
I innstillingen skrev partiene bl.a.

«Utvidelse av opplysningsplikten for tredjepart er både et spørsmål om hvor omfattende kontroll-hjemlene skal være og hvilken byrde man skal pålegge tredjepart. Potensielt kan belastningen bli stor, på mange måter.».

Videre skrev representantene fra H, Frp, KrF og V at:

«Disse medlemmer ser en stor fare for at overskuddsinformasjonen kan bli enorm og merker seg at det ikke er formalisert noen begrensninger. Dette er spørsmål som er av stor viktighet og av stor betydning med hensyn til den enkeltes rettssikkerhet, og disse medlemmer finner ikke at departementet har foretatt de nødvendige avveininger og grensedragninger på dette området. Proposisjonen er mangelfull i sin presentasjon av utfordringene og mangler vesentlige diskusjoner av utfordringene knyttet til overskuddsinformasjon, rettssikkerhet og personvern.»

Partiene ba også regjeringen komme tilbake med en helhetlig gjennomgang og drøfting av rettsikkerhets- og personvernutfordringene knyttet til kontrollmyndighetenes innhenting av informasjon som er lagret elektronisk, hvor blant annet forslag om å utvide plikten til å gi kontrollopplysninger til enhver tredjepart, forholdet til taushetsreglene mv. må vurderes på nytt.
Så vidt undertegnede er kjent med er en slik gjennomgang og vurdering ikke gjennomført. Spørsmålet blir derfor om det er aktuelt for statsråden å trekke tilbake den nevnte forskriftsendring før iverksettelse finner sted 1.1.2014.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Stoltenberg-regjeringen II fremmet i Prop. 141 L (2011-2012) forslag om nye kontrollbestemmelser i ligningsloven og merverdiavgiftsloven og forslag om innføring av en ordning med personaliste. De nye kontrollbestemmelsene trådte i kraft 1. juli i år, mens ordningen med personalliste trer i kraft 1. januar 2014. Om ordningen med personalliste uttalte en enstemmig finanskomite i Innst. 218 L (2012-2013) punkt 3.2:

"Komiteen slutter seg til regjeringens forslag om innføring av en ordning med personallister. Ordningen er et tiltak for å unngå svart arbeid som omhandler bransjene restaurant-/serveringsvirksomhet, frisørvirksomhet/skjønnhetspleie og bilpleie/bilverksted.

Komiteen deler departementets syn på at svart arbeid er et samfunnsproblem ved at det offentlige taper inntekter, og at det fører til uheldig konkurransevridning innad i bransjer hvor dette er et problem. Når virksomhetene fortløpende må føre lister over hvilke personer som til enhver tid er på jobb, vil skatte- og avgiftsmyndighetene lettere kunne identifisere svart arbeid ved kontroller på arbeidsplassen. Komiteen støtter departementets vurdering om at dette vil være et godt virkemiddel for skattemyndighetenes kontroll av lønnsområdet."

Jeg kan ikke se at finanskomiteen har hatt kritiske merknader til ordningen med personalliste og mener at denne ordningen bør tre i kraft som planlagt, men vurderes etter en tid.
De kritiske merknadene det vises til gjelder kontrollmyndighetenes innhenting av informasjon som er lagret elektronisk. Regjeringen har ikke foreløpig foretatt en helhetlig gjennomgang som spørsmålsstilleren etterlyser, men regjeringen vil følge konsekvensene av de nye reglene nøye for å se om personvern og rettssikkerhet ivaretas på en god måte. Regjeringen vil også vurdere forenklingsaspektet.
Jeg vil også tilføye at regjeringen i Sundvolden-erklæringen har rettet fokus på rettssikkerheten. Det følger av erklæringen at vi vil foreta en bred vurdering av skattyters rettssikkerhet og fremme forslag for å sikre skattytere en bedre rettssikkerhet enn i dag. Et eksempel på dette er det pågående arbeidet med å samle forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet i en egen skatteforvaltningslov.