Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:194 (2013-2014)
Innlevert: 11.12.2013
Sendt: 12.12.2013
Besvart: 17.12.2013 av olje- og energiminister Tord Lien

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Statsrådens uttalelser til media skaper usikkerhet om hva som er regjeringens politikk, og kan jeg derfor be statsråden avklare om han mener områdene utenfor Vesterålen og Lofoten bør åpnes for petroleumsvirksomhet?

Begrunnelse

I samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF og i regjeringens politiske plattform er det enighet om:

«Ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede iht. petroleumsloven, havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017».

Da olje- og energiministeren besøkte Vesterålen nylig uttalte han til Bladet Vesterålen: «Vi må klare balansen mellom fiskeri og olje. Områdene utenfor Vesterålen og Lofoten bør åpnes på en måte som er trygg både for fiske og olja.» Uttalelsen står i sterk kontrast til enigheten mellom de samarbeidende partiene.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Fremskrittspartiet gikk i sitt handlingsprogram for perioden 2013 – 2017 inn for å åpne for økt petroleumsvirksomhet i Nord-Norge, herunder Nordland VI og VII og Troms II. Høyre gikk på sin side i sitt stortingsvalgsprogram 2013-2017 inn for å åpne for petroleumsvirksomhet i lovende områder utenfor Nord-Norge, herunder konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II med sikte på å åpne disse områdene for petroleumsvirksomhet, men med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap og til sameksistens med andre næringer.
Regjeringens politiske plattform er nedfelt i Sundvolden-plattform. Plattformen reflekterer samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Jeg forholder meg til denne. Formuleringen ”Det skal ikke åpnes for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutredes i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017, …” står således fast.