Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:195 (2013-2014)
Innlevert: 11.12.2013
Sendt: 12.12.2013
Besvart: 19.12.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): For få år siden ble Skåland i Lund pusset opp og bygd nybygg for 25-30 mill. kr, for å brukes til brukere under Bufetats omsorg. Nå står Skåland ledig på tross av at Bufetat har leieavtale til 2026, og behovet for institusjonsplasser i Bufetat øker.
Hva vil statsråden gjøre for at alle tilgjengelige plasser innen Bufetat blir brukt, og at ikke plasser står ledig?

Begrunnelse

Bufetat sliter med å ha nok fosterhjem og institusjonsplasser til ungdommer. Dette er ungdommer som sliter og som kanskje har tapt det meste gjennom sin barndom. Skåland, eid av Statsbygg, er en moderne institusjon hvor det er bygd moderne leiligheter, oppusset skolebygg, ny arkitekttegnet verkstedshall, ny ridestall, egen gymnastikksal og store utearealer. I tillegg har Bufetat en leieavtale til 2026, men stedet står ubrukt, og bufetat vil bygge en ny institusjon noen få mil lenger nord. Dette er en bruk av offentlige midler en må stille kritiske spørsmål til.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Før den statlige overtakelsen av institusjonsbarnevernet i 2004 hadde Rogaland fylkeskommune satt i gang en utbygging av Skåland. Ved statlig overtakelse 1.1. 2004 ble Skåland en del av Bufetats institusjonstilbud. To nye avdelinger med til sammen åtte institusjonsplasser sto ferdig kort tid etter at staten hadde overtatt.
Hensynet til barnets beste skal alltid legges til grunn ved valg av barneverntiltak. Tiltakene skal være av god kvalitet. I dette ligger det blant annet at tiltaket skal ha nærhet til skole og transport, og med mulighet for varierte fritidsaktiviteter. Det er også viktig at ungdommene skal kunne holde kontakt med familie og ha tilgang til annet hjelpeapparat de måtte ha behov for. Siden en del av barneverninstitusjonene rundt om i landet er tidligere institusjoner bygget for andre formål, er det flere steder slik at bygningsmasse og beliggenhet ikke alltid møter dagens krav til hvordan en barneverninstitusjon skal være.
I tilfellet Skåland viste det seg at institusjonens beliggenhet og interne forhold gjorde det vanskelig å tilfredsstille de ulike kravene som stilles til en barneverninstitusjon i dag. I tillegg var det, i følge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), også utfordringer knyttet til kvaliteten på institusjonens faglige arbeid.
I mars 2012 besluttet Bufetat region Vest inntaksstopp ved institusjonen. Dette var begrunnet i utfordringer knyttet både til driften av og kvaliteten på tilbudet. Institusjonen ble på bakgrunn av dette avviklet på nyåret 2013. Ettersom Bufetat ikke blir løst fra leiekontrakten vurderer Bufdir sammen med Statsbygg nå konsekvenser ved og muligheten for et eventuelt salg av bygningsmassen.
I april 2013 ble det oppnådd enighet med ansattes organisasjoner om at det i region Vest skulle etableres åtte plasser til erstatning for Skåland ungdomssenter. I første omgang ble det vurdert å være behov for å etablere fire nye plasser i Egersund-området for å imøtekomme behovet for institusjonsplasser i Sør-Rogaland. Region Vest har nå derfor satt i gang arbeidet med å etablere en ny institusjon i Sør-Rogaland som er bedre egnet til å møte dagens krav til kvalitet.
Jeg ønsker for øvrig å ta opp spørsmålet om etablering av nye, statlige plasser i Region Vest med Bufdir på nytt. Blant annet vil jeg be Bufdir vurdere om behovet for nye plasser i Region Vest kan dekkes på en mer kostnadseffektiv måte gjennom kjøp av ideelle eller private institusjonsplasser.
Bufetat arbeider kontinuerlig for å bedre kvaliteten i institusjonstilbudet. Bufetat er pålagt å sikre effektiv drift og kapasitetsutnyttelse. I dette ligger det krav til kontinuerlig faglig utvikling og omstilling i takt med skiftende behov, samt en mest mulig effektiv ressursutnyttelse. For meg er det ikke avgjørende at det er staten som driver flest mulig institusjonsplasser innen barnevernet. Det viktige er at innholdet i institusjonene som benyttes skal være tilpasset det enkelte barn og den enkelte ungdommens behov.