Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:197 (2013-2014)
Innlevert: 11.12.2013
Sendt: 12.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at tildelinger fra ensemblestøtteordningen i kulturfondet kommer korlivet til gode, og vil statsråden sørge for at ordningen fortsatt er åpen for nye søkere?

Begrunnelse

I budsjettinnstillingen fra familie- og kulturkomiteen for budsjettåret 2012 heter det følgende:

"Komiteen har merket seg at den delen av ensemblestøtten som går til korfeltet, fortsatt skal tildeles ut fra de samme kriteriene som tidligere. Dette ved at alle kor kan søke midler og etter en faglig vurdering kunne få tildelt midler. Det forventes at Norsk kulturråd som et minimum viderefører sin satsing på korfeltet i 2012."

I Innst. 14 S – 2013–2014 har Høyre og FrP valgt å ikke være med på tilsvarende merknad, noe som skaper tvil om regjeringens prioriteringer all den tid det også er foretatt et kutt på post 55.
Selv når vi tar høyde for at Solistkoret og Kor Vest er løftet ut av ordningen, viser det seg at korfeltet får tildelt mindre fra ensemblestøtteordningen i 2014, sammenliknet med 2013. Kuttet på post 55 for 2014 får altså en direkte effekt på bevilgningene til kor på høyt nivå.
I tillegg viser oversikten fra Norsk kulturråd at det er færre kor som får støtte i 2014 enn i 2013, og det er ingen nye kor inne på ordningen.
I dag går aktivitetsstøtten til amatørkor, ensemblestøtten skal gå til kor på høyt nivå, og enkelte kor har fast post på statsbudsjettet. Dette er i utgangspunktet gode virkemidler for å løfte korfeltet, og tiltakene må ses i sammenheng. Ensemblestøtten er viktig for kor på høyt nivå. Det er viktig at det ikke kuttes i ordningen, slik tilfellet nå er, og dersom ordningen i tillegg blir lukket for nye kor mister vi en viktig støtteordning.
Ensemblestøtten for kor bør fortsatt være åpen for nye søkere og etter de retningslinjer har vært gjeldene for ordningen. Jeg imøteser en klargjøring av disse forhold.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Støtteordningen for musikkensembler forvaltes av Norsk kulturråd og har til formål å gi musikkensembler innen ulike sjangre utviklingsmuligheter og profesjonelle kunstneriske betingelser for produksjon og formidling. Det kan gis støtte til ensemblevirksomhet på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå. Alle kor som oppfyller disse kriteriene kan søke midler fra ordningen.
Det finnes ytterligere to andre ordninger i Norsk kulturråd som alle kor kan søke midler fra; musikerordningen og kirkemusikkordningen. Også har stilles det krav til profesjonalitet og kvalitet. Jeg gjør i den forbindelse oppmerksom på at noen av korene som tidligere har fått ensemblestøtte, blant annet Grex Vocalis og Schola Cantorum, i siste tilskuddsrunde har fått støtte over musikerordningen.
For kor som ikke får støtte gjennom ordningene i Kulturrådet er alternativet å søke tilskudd fra ordningen ”Aktivitetsmidler til kor” som forvaltes av Norges korforbund. Bevilgningen til denne ordningen er nær fordoblet for budsjettåret 2014.