Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:198 (2013-2014)
Innlevert: 11.12.2013
Sendt: 12.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Når og på hvilken måte vil statsråden foreta en evaluering av aktivitetsmidlene for kor?

Begrunnelse

Aktivitetsmidlene for kor forvaltes i dag av Norges Korforbund. I Innst. 14 S – 2013–2014 ber en samlet komité om at regjeringen evaluerer ordningen.
I tilleggsproposisjonen ble støtteordningen tilført ekstra midler, samtidig som Norges Korforbund er inne i en betydelig omstillings- og nedbemanningsprosess. For å sikre at midlene kommer mottakerne til gode, slik det er ment fra Stortinget sin side, er det viktig at departementet raskt presenterer et opplegg for hvordan støtteordningen skal gjennomgås.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Jeg viser til Innst. 14 S (2013-2014) der komiteen ber regjeringen foreta en evaluering av støtteordningen ”Aktivitetsmidler til kor”. Støtteordningen blir tildelt midler over kap. 320 Allmenne kulturformål, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, og er således under Norsk kulturråds forvaltning.
I tildelingsbrevet til Norsk kulturråd for 2014 vil jeg gi Norsk kulturråd i oppdrag å evaluere støtteordningen. Det er derfor for tidlig å presentere et opplegg for hvordan ordningen skal evalueres.