Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:200 (2013-2014)
Innlevert: 12.12.2013
Sendt: 12.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Kan statsråden bekrefte at hovedregelen om kompensasjon for lønns- og prisvekst ligger fast ved fastsettelse av NRK-lisensen?

Begrunnelse

Økningen av kringkastingsavgiften for 2014 innebærer at NRK ikke får full kompensasjon for forventet kostnadsvekst.
NRK må, innenfor rammen av det foreslåtte avgiftsnivået, finne inndekning for særskilte kostnadsøkninger til samtidig analog og digital distribusjon av radio samt gjennomføring av de sikkerhets- og beredskapstiltak som lå til grunn for selskapets eget forslag til økning av avgiften. NRK må følgelig gjennomføre effektiviserings- og omstillingstiltak i 2014.
Regjeringen har varslet en stortingsmelding om NRK og dagens kringkastingsavgift. I mellomtiden er det viktig at hovedregelen om kompensasjon for lønns- og prisveksten ligger fast.
Målet på kringkastingsområdet er å opprettholde et godt allmennkringkastingstilbud. NRK må derfor sikres forutsigbare rammevilkår.
Det er uklart når en Stortingsmelding om NRK vil bli sluttbehandlet i Stortinget, og det må nå skapes trygghet for at regjeringen i mellomtiden vil sørge for stabil og forutsigbar finansiering av NRK.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Etter kringkastingslovens § 8-3 er det Stortinget som hvert år fastsetter kringkastingsavgiften etter forslag fra regjeringen. Siden 1998 er det lagt til grunn et prinsipp om at avgiften bør økes tilsvarende forventet pris- og lønnsvekst og at økningen utover dette må begrunnes særskilt. Prinsippet binder likevel ikke Stortinget, som står fritt til å gjøre det avgiftsvedtak som flertallet beslutter.
Som representanten Hjemdal nevner i begrunnelsen for sitt spørsmål tar regjeringen sikte på å legge fram en stortingsmelding om finansieringen av NRK. Både i denne meldingen og budsjettproposisjonen for 2015 kan det bli aktuelt å vurdere om prinsippet om å øke avgiften tilsvarende forventet pris- og lønnsvekst bør videreføres. Dette er spørsmål som regjeringen så langt ikke har tatt stilling til. Det er derfor for tidlig nå å konkludere med om regjeringen vil gå inn for å videreføre dette prinsippet eller ei.