Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:201 (2013-2014)
Innlevert: 12.12.2013
Sendt: 13.12.2013
Besvart: 19.12.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Regjeringen trakk Prop. 195 L Endringer i tinglysningsloven mv (Registering av gjeld). Bransjen og Gjeldsofferalliansen står samlet i ønske om det slikt register.
Når vil statsråden komme tilbake til Stortinget med en sak om gjeldsregister?

Begrunnelse

I disse førjulstider er det mange som kjøper julegavene på kreditt, og gjeldsbyrden i det norske folk er stor fra før. Det finnes idag ingen steder der finansinstitusjonen får fullstendig oversikt over folks gjeld, noe som gjør at mange får kreditt/lån på feil grunnlag. Bransjen har problemer med å håndheve frarådningsplikten pga av manglende informasjon. Dette betyr at det er mange som har fått lån/kreditt, som de har problemer med å håndtere. Derfor står finansnæringen og gjeldsofferalliansen sammen om kravet om et gjeldsregister.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Opprettelse av et gjeldsregister er et viktig tiltak for å forebygge gjeldsproblemer blant private hushold. Som representanten selv peker på, er gjeldsopplysninger i liten grad tilgjengelig ved kredittvurdering i dag. Dette er en svakhet som i mange tilfeller fører til at enkeltpersoner bygger seg opp uhåndterlig gjeld. For høy gjeldsbyrde er belastende først og fremst for skyldneren selv og familien, men også for samfunnet som bruker store ressurser på behandling av gjeldssaker.
Lovforslaget ble trukket tilbake fordi jeg ønsket å vurdere ulike sider ved saken på nytt. Jeg mener det er behov for et gjeldsregister. Men jeg ønsker å forsikre meg om at innretning blir best mulig, både med tanke på offentlig ressursbruk og effekten av tiltaket. På denne bakgrunn har jeg 17.desember møte med sentrale og berørte aktører, som representerer ulike interesser i saken. I tillegg orienterte Brønnøysundregistrene om arbeidet som er utført til nå med en oppbygging av et register. Både representantene fra finansbransjen, kredittopplysningsbyråene og Forbrukerrådet ga sin støtte til registeret og understreket behovet for en bedre kredittvurdering basert på tilstrekkelig gjeldsinformasjon. Datatilsynet var på sin side skeptisk til et register.
Disse innspillene vil jeg ta med i den videre vurderingen av saken. Jeg tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med saken i løpet av vårsesjonen 2014.